PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Nur Talebeleri Sadece Risale-i Nur Mu Okuyorlar?terennum
09-12-2006, 15:53
Nur talebeleri sadece Risale-i Nur mu okuyorlar?

Bediüzzaman, Risaleler hakkında; “Risale-i Nur hakaik-i imaniyeye taalluk eden meselelerde kâfidir, başka eserlere ihtiyaç bırakmaz.” der. Başka yerlerde de bu ifadeyi “haslar için” diye tahsis eder. Üstadın zamanında hizmetle ve telifatla alakadar olanların çok az olması itibariyle, bu umumi ve yüce hizmet onların mesailerine terettüb ettiğinden başka şeylerle iştigal etmeleri hizmete sekte vuracağından, o zamanki Nur talebelerinin tümü Risalelerle meşgul olmuş, başka şeylerle ilgilenmemişlerdir.

Ayrıca bu zamanda herkes belli konularda ihtisaslaşmakta, ihtisas konuları dışındaki eserlere fazla zaman ayırmamaktadır. “Umuma el atmak, umumu terk etmektir.” Dolayısıyla kendilerini bu davaya adamış ve Risalelere hizmet etmeyi gaye edinmiş bir kimsenin başka şeylerle meşgul olması ihtisasını zedeler ve motivasyonunu bozar. Zaten ihtisaslaşmanın mahiyeti icabı böyle olması lazımdır.

Üstadımız bu zamanın hastalığını zaaf-ı diyanet olarak belirlemiş, batıl felsefi cereyanlarla nice inanların imanlarının zedelendiğini görmüş, bütün bunlara karşı iman hakikatlerini izah ve ispata ağırlık vererek bu zamanın hastalıklarına tam deva olacak Nur Külliyatını telif etmiştir. Nur talebeli de bu eserleri muhtaç olanlara ulaştırmayı bu zamanın en büyük bir manevi cihadı olarak benimsemişler ve bunu hayatlarının gayesi yapmışlardır. Bununla birlikte Nur talebeleri bilgilerini artırmak için başka faydalı eserleri de okurlar. Ama bu okuyuş şahsi kalır. Birlikte neşir ve ilan için çalıştıkları eserler Nur külliyatıdır. Bunun normak karşılanması gerekir. Her fakültede bütün bilim dalları okutulmadığı, her tarikatta bütün zikirler çekilmediği, her sanayici her çeşit mamülün üretimine çalışmadığı gibi, Nur talebeleri de iman kurtarma davasına öncelik vermekte ve çalışmalarını bu sahada yoğunlaştırmaktadırlar.
Kaldı ki, Nur talebeleri, imani ve Kur'ani hakikatlerin öğrenilmesinde bir tefsir olarak risaleleri okumayı tercih etmekle birlikte, okudukları tek kitap risaleler değildir.

Onlar risalelerden namazın niçin kılınacağını öğrenirler, ilmihal okuyarak ise nasıl kılınacağını öğrenirler.

11. Lemayı okuduklarında peygamber efendimizin sünnetine uymanın lüzumunu anlarlar, siyer kitapları okuyarak ise sünnetin ayrıntılarını öğrenirler.
Bugün Nur talebelerince kurulmuş birçok yayınevi vardır. Buralarda basılan kitaplara bakılırsa meselenin boyutları görülebilir.

SorularlaRisaleinur.Com

poyraz_
09-12-2006, 20:35
Risale-i Nur iman hakikatlarını çok güzel bir biçimde anlatıp insanların imanlarına vesile oluyor. Herkesin bir kere okuması gereken bir kaynak.
Sadece risale okumak veya ona yoğunlaşmakda yanlış tabiki. Sürekli onu okusan 5000 kusür ayetten bi haber kalırsın. zaten böyle bir saçmalığıda kimse yapmaz. Dönüp dolaşıp tekrar tekrar okumacak tek kitap Kurandır.başka hiç birşey değil...

hiç
09-12-2006, 20:43
Risale-i Nur iman hakikatlarını çok güzel bir biçimde anlatıp insanların imanlarına vesile oluyor. Herkesin bir kere okuması gereken bir kaynak.
Sadece risale okumak veya ona yoğunlaşmakda yanlış tabiki. Sürekli onu okusan 5000 kusür ayetten bi haber kalırsın. zaten böyle bir saçmalığıda kimse yapmaz. Dönüp dolaşıp tekrar tekrar okumacak tek kitap Kurandır.başka hiç birşey değil...

+ Üstad'ın kaç kitap okudugunu ve ezberine aldıgını benden iyi bilirsiniz...kesinlikle anlaşılır şey degil...ama bir yorum almıştım Nur'lu kardeşin birinden..."hazır kaynak varken başka yerlerde neden oyalanayım..?" demişti..hazır yeyicilik gibi bişey degil mi..? neden başka kitaplarda okunmasın ve okunulan kitapların süzgecinden geçirilerek bir fikir ortaya çıkarılmasın..?:confused1[1]:

melde
09-12-2006, 21:50
Risale okuyorum bunun yanı sıra bir çok islam aliminin eserlerindende faydalanıyorum.

yasinerbu
15-12-2006, 11:10
Bu konuda üstadı dinleyelim.


«Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.» (Lem’alar sh: 167)

«Hem Risaletü’n-Nur, sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya misilli yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh ve sair letâifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i âlâya uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.» (Kastamonu Lâhikası sh: 12)

«Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar.

Madem hakikat budur. Esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.

Bilirsiniz ki, eğer dalâlet cehaletten gelse, izalesi kolaydır. Fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse, izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşadla yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenâb-ı Hak şu zamanda, i’câz-ı Kur’ân’ın mânevî lemeâtından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurundayım.» (Mektubat sh: 23)

«Risele-i Nur’daki hakaik, nasılki doğrudan doğruya feyz-i Kur’andan mülhem hakaik-i imaniyedir zaman ve zemine göre değişmez ebedî hakikatlardır. O kudsî hakaikın ders ve tâliminde, neşir ve ilânatında da hizmete taallûk eden irşad, ikaz, teşvik ve tergîbi tazammun eden şu gelecek meseleler de her halde değişmez dersler ve esasattır ki, Nur Talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler, müşkilâtlarını giderirler.» (Hizmet Rehberi sh: 9)

«Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâma ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir.» (Emirdağ Lâhikası-l sh: 78)

........

Gülçehre
15-12-2006, 12:53
Risale-i Nur iman hakikatlarını çok güzel bir biçimde anlatıp insanların imanlarına vesile oluyor. Herkesin bir kere okuması gereken bir kaynak.
...
bir kere okuyupta heme risaleleri anlayan bulmak bence biraz zor baya okumak lazı,risaleler bilindiği üzre kıskançtır.bola bol okunmalı ama başta Kuran_ı kerim ek olarak risale diyorum

yasinerbu
15-12-2006, 13:38
bir kere okuyupta heme risaleleri anlayan bulmak bence biraz zor baya okumak lazı,risaleler bilindiği üzre kıskançtır.bola bol okunmalı ama başta Kuran_ı kerim ek olarak risale diyorum

kardeşim Risale-i Nur'u KUR'AN dan uzaklaştırmak niye bak üstad ne diyor

«Sözler hakkında, tevazu suretinde demiyorum belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:

Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ındır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir.» (Mektubat sh: 369

Doğrudan doğruya, tarikat berzahına uğramadan, lûtf-u İlâhî ile hakikate geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek, hakaik-i Kur’âniyeden tereşşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden Sözler, o hassaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.» (Mektubat sh: 356)


Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar.


«Madem Kur’ân-ı Hakîm mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir âdabda rehberimizdir. O kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine ittibâen, onun tefsirini methedeceğiz.

Hem madem yazılan Sözler onun bir nevi tefsiridir. Ve o risalelerdeki hakaik, Kur’ânın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur’ân-ı Hakîm ekser sûrelerde, hususan elif lâm râ’larda, hâ mim’lerde kendi kendini kemâl-i haşmetle gösteriyor, kemâlâtını söylüyor, lâyık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette, Sözlerde in’ikas etmiş Kur’ân-ı Hakîmin lemeât-ı i’câziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alâmet olan inâyât‑ı Rabbâniyenin izharına mükellefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir.» (Mektubat sh: 368)

<<Madem hakikat budur. Esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.

Bilirsiniz ki, eğer dalâlet cehaletten gelse, izalesi kolaydır. Fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse, izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşadla yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenâb-ı Hak şu zamanda, i’câz-ı Kur’ân’ın mânevî lemeâtından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurundayım.» (Mektubat sh: 23)

«Risele-i Nur’daki hakaik, nasılki doğrudan doğruya feyz-i Kur’andan mülhem hakaik-i imaniyedir zaman ve zemine göre değişmez ebedî hakikatlardır. O kudsî hakaikın ders ve tâliminde, neşir ve ilânatında da hizmete taallûk eden irşad, ikaz, teşvik ve tergîbi tazammun eden şu gelecek meseleler de her halde değişmez dersler ve esasattır ki, Nur Talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler, müşkilâtlarını giderirler.» (Hizmet Rehberi sh: 9)

hirahos
15-12-2006, 14:19
İslam'ın bütün zenginliği tek bir Alimimiz ve tek bir eseri değildir.. Asırlardır nice Alimlerimiz gelip geçmişler, nice kıymetli eserleri arkalarından bırakmışlardır.. Onların hepsi ayrı ayrı birer hazinedir.. Bu birikim, bu miras hiç bir dine nasip olmamıştır..

O nedenle Sadece Risale diyenler, eğer varsa, kendi Miraslarına ihanet ederler.. Kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar..

Hem böylelerine çıkıp birisi derse ki:

Risalelerden önce insanlar Kur'an'ı ve Hadis'i hakiki manada anlamıyorlar mıydı? Bu kadar Alimimiz insanlara uzun ve yokuşlu yolları mı öğretmiş, tavsiye etmişlerdi?

Bu iftirayı hangi nurlanmış akıl tastikler, hangi insaflı kalb sahiplenir, hangi temiz vicdan kabullenebilir?

Aklı ve feraseti olan hiç bir insanın "Sadece Risaleler yeter" diyeceğini sanmıyorum.. Bunun hiç bir mazereti ve hiç bir delili olmaz..

"Yalnızca Risale yeter, başka eser okumaya gerek yoktur" demek; yaşamam için hava yeter; suya, güneşe, gıdaya, uykuya, dinlenmeye, ev bark kurmaya vs. vs. gerek yoktur demek kadar saçmadır..

yasinerbu
15-12-2006, 14:59
İslam'ın bütün zenginliği tek bir Alimimiz ve tek bir eseri değildir.. Asırlardır nice Alimlerimiz gelip geçmişler, nice kıymetli eserleri arkalarından bırakmışlardır.. Onların hepsi ayrı ayrı birer hazinedir.. Bu birikim, bu miras hiç bir dine nasip olmamıştır..

O nedenle Sadece Risale diyenler, eğer varsa, kendi Miraslarına ihanet ederler.. Kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar..

Hem böylelerine çıkıp birisi derse ki:

Risalelerden önce insanlar Kur'an'ı ve Hadis'i hakiki manada anlamıyorlar mıydı? Bu kadar Alimimiz insanlara uzun ve yokuşlu yolları mı öğretmiş, tavsiye etmişlerdi?

Bu iftirayı hangi nurlanmış akıl tastikler, hangi insaflı kalb sahiplenir, hangi temiz vicdan kabullenebilir?

Aklı ve feraseti olan hiç bir insanın "Sadece Risaleler yeter" diyeceğini sanmıyorum.. Bunun hiç bir mazereti ve hiç bir delili olmaz..

"Yalnızca Risale yeter, başka eser okumaya gerek yoktur" demek; yaşamam için hava yeter; suya, güneşe, gıdaya, uykuya, dinlenmeye, ev bark kurmaya vs. vs. gerek yoktur demek kadar saçmadır..


:rtfm[1]: ne alakası var yukarideki yazılanları insafla bi okusan böyle çamur atmazdın.

yenibeyin
15-12-2006, 15:04
hirahos güzel açıklamış sanırım

yasinerbu
15-12-2006, 15:12
«Bütün kuvvetimle derim ki:

Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i şeriatla davet olunsam neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim.

Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celp namesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim.

Demek, hakikat tahavvül etmez hakikat haktır.» (İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi sh: 44)

yasinerbu
15-12-2006, 15:15
İslam'ın bütün zenginliği tek bir Alimimiz ve tek bir eseri değildir.. Asırlardır nice Alimlerimiz gelip geçmişler, nice kıymetli eserleri arkalarından bırakmışlardır.. Onların hepsi ayrı ayrı birer hazinedir.. Bu birikim, bu miras hiç bir dine nasip olmamıştır..

O nedenle Sadece Risale diyenler, eğer varsa, kendi Miraslarına ihanet ederler.. Kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar..

Hem böylelerine çıkıp birisi derse ki:

Risalelerden önce insanlar Kur'an'ı ve Hadis'i hakiki manada anlamıyorlar mıydı? Bu kadar Alimimiz insanlara uzun ve yokuşlu yolları mı öğretmiş, tavsiye etmişlerdi?

Bu iftirayı hangi nurlanmış akıl tastikler, hangi insaflı kalb sahiplenir, hangi temiz vicdan kabullenebilir?

Aklı ve feraseti olan hiç bir insanın "Sadece Risaleler yeter" diyeceğini sanmıyorum.. Bunun hiç bir mazereti ve hiç bir delili olmaz..

"Yalnızca Risale yeter, başka eser okumaya gerek yoktur" demek; yaşamam için hava yeter; suya, güneşe, gıdaya, uykuya, dinlenmeye, ev bark kurmaya vs. vs. gerek yoktur demek kadar saçmadır..«Ulema-i ilm-i kelâmın ve usûlü’d-din allâmelerinin ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin dâhi muhakkiklerinin İslâmî akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve âyât ve hadisleri müvazene ile kabul ettikleri usûlü’d-din düsturları, şimdiki Risale‑i Nur’un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor.» (Emirdağ Lâhikası-l sh: 210)

yasinerbu
15-12-2006, 15:16
Bediüzzaman Hazretleri, geçmiş asırlarda gelmiş müceddidlik makamındaki zâtlar bu zamanda olsaydılar, tasavvufî meslek tarzına bedel, Risale-i Nurun asıl vazifesi olan iman hizmetini esas alacaklarını şöyle ifade eder:

«Eğer Şeyh Abdülkadir Geylânî (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennete gidemez fakat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslâmiye gıdadır.» (Mektubat sh: 23)

yenibeyin
15-12-2006, 15:21
:rtfm[1]: ne alakası var yukarideki yazılanları insafla bi okusan böyle çamur atmazdın.

ya ben mi anlamadım yoksa kafam mı durmuş benim yukarıdaki metinlerin hangisinde kime çamur atılmış :thinking:

yasinerbu
15-12-2006, 15:23
İslam'ın bütün zenginliği tek bir Alimimiz ve tek bir eseri değildir.. Asırlardır nice Alimlerimiz gelip geçmişler, nice kıymetli eserleri arkalarından bırakmışlardır.. Onların hepsi ayrı ayrı birer hazinedir.. Bu birikim, bu miras hiç bir dine nasip olmamıştır..

O nedenle Sadece Risale diyenler, eğer varsa, kendi Miraslarına ihanet ederler.. Kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar..

Hem böylelerine çıkıp birisi derse ki:

Risalelerden önce insanlar Kur'an'ı ve Hadis'i hakiki manada anlamıyorlar mıydı? Bu kadar Alimimiz insanlara uzun ve yokuşlu yolları mı öğretmiş, tavsiye etmişlerdi?

Bu iftirayı hangi nurlanmış akıl tastikler, hangi insaflı kalb sahiplenir, hangi temiz vicdan kabullenebilir?

Aklı ve feraseti olan hiç bir insanın "Sadece Risaleler yeter" diyeceğini sanmıyorum.. Bunun hiç bir mazereti ve hiç bir delili olmaz..

"Yalnızca Risale yeter, başka eser okumaya gerek yoktur" demek; yaşamam için hava yeter; suya, güneşe, gıdaya, uykuya, dinlenmeye, ev bark kurmaya vs. vs. gerek yoktur demek kadar saçmadır..

bu yazılanlar tüm nur camiasına atılan çamurdur.

yenibeyin
15-12-2006, 15:27
ya insanlar zorla gel benimle tartış diyor...

kardeş orada sadece tavsiye görüyürum ve yerinde bir tavsiye risale okuyacaksan başka kitaplar da var hadis kuran ve diğer alimlerin yazmış olduğu kitaplar onları da okuyun diyor bunda kötü olan nedir islam ilmi tekel mi ki öyle denildiği zaman çamur atılmış oluyor :)

yenibeyin
15-12-2006, 15:29
yasinerbu kardeş sana bir soru sormak isterim düşün ki bediüzzaman hazretleri dünyaya gelmedi ve öyle değerli eserleri bize bırakmadı o zaman nasıl öğrenecektik dinimizi :thinking:

yasinerbu
15-12-2006, 15:54
yasinerbu kardeş sana bir soru sormak isterim düşün ki bediüzzaman hazretleri dünyaya gelmedi ve öyle değerli eserleri bize bırakmadı o zaman nasıl öğrenecektik dinimizi :thinking:

düşünkü imamı Azam dünyaya gelmedi.......:D gibi bir soru olabilirmi.

başta şunu söyleyimki Edilleyi şeriye 4 dür. Kitap,Sünnet,Kıyası fukaha,İcmai ümmet

Sanki bunları HAŞA reddeden varmış gibi hep nurcamiasına saldırıyorlar.

Asrı sadetten bu yana yaklaşık 350.000 tefsir yazılmış, Yüzlerce müceddit asfiya veli süregelmiştir. İşte üstadımızda o müceddidlerden birisidir ve risale-i nurda Kur'an ın asrın fehmine anlayışına göre yazdırılmış bir tefsirdir.

Kardeşim ortalıkta binlerce fikri bozuk, meshepsizlerin kitapları dolaşıyor. Risalei nur varken (kimse diğer tefsirlere siret ansiklopedilerine. Fetva kitaplarına karşı değildir ve birçoğu şahsen bende mevcuttur.) Mesepsizlerin kitabınımı okuyalım.

vede kimse zorla tartışmak istemiyor.


SUKUT.

yenibeyin
15-12-2006, 16:02
sapla saman hanı birbirine karışırya aklıma o geldi ne hikmetse:blink:

ya mezhepsizlerin kitabı varmışta onu al sen oku diyen mi oldu sana... :)

kendinde ne güzel belirtmişsin başka tefsir, siyer, akaid vs kitaplar da var... ki bi kısmı sende de mevcut hirahos kardeşte anladığım kadarıyla onu vurguluyor ....

ama kimse çamur falan atmıyor bişeye tabi senin son yazın hariç değerli yasinerbu

yasinerbu
15-12-2006, 16:03
Sukut

_OSMANLI_
15-12-2006, 16:10
benim aklımı karıştıran nokta şu niçin BSN hazretleri kendi eserinin okunmasının yeterli olduğunu ifade etmişki. yani hiçkimse benim eserimi okuyun bu size yeter deme hakkını kendinde bulamaz...
Dün bediüzzaman mükemmel bir eser yazmış insanlar azami derecede faydalanmış...peki ya yarın... daha güzel bir eser ortaya çıkamazmı..???

hirahos
15-12-2006, 16:11
yasinerbu kardeşim,

Söylediğin şeylerin hiç birinin benim yazdığımla ilgisi yoktur..

Zannedersem, yanlış anladınız..

Buranbay abime de teşekkür ederim..

yasinerbu
15-12-2006, 16:21
Kardeşlerim benim serzenişim risale-i nurla ve aziz üstadla uğraşmayı kendilerine meslek haline getirenlere.
üstad ve risaleler hakkında menfi bir yazı görünce ister istemez duygulanıyoruz.

yoksa kimseyi hedef almak değil.
hakkınızı helal edin.
wesselam

Levent bağ
15-12-2006, 16:26
.. neden başka kitaplarda okunmasın ve okunulan kitapların süzgecinden geçirilerek bir fikir ortaya çıkarılmasın..?


Neden sadece risale mevzusuna Üstadımın Kastamonu Lahikasında verdiği bir cevabı ilave ediyorum. İstifade dileğiyle..


..fakat şimdi, biçare bazı hocaları ve sofuları Risale-i Nur’a karşı bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen bir vesileyi bulmuşlar. Şöyle ki diyorlar: "Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî’yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor."

İşte bu acip, manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.

Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ! Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü’l-İslam İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir..


Fakat, onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi sarsmıyordu.. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden, Risale-i Nur Kur’an-ı Mucizü’l-Beyandan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsi zatların tezgâhlarına müracaat etmiyor..

Çünkü, umum onların mercileri ve menbâları ve üstadları olan Kur’an, Risale-i Nur’a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki, o nuranî eserlerden de istifade etsek..

Hem Risale-i Nur şakirtlerinin yüz mislinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa-hâşâ ve kellâ-o kudsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız kadar severiz. Fakat herbirimizin bir kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler mütecaviz var; vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz..


Herhalde kafidir..

yenibeyin
15-12-2006, 16:29
levent bağ kardeş ne anladın yukarıdaki yazıdan bana özet yapar mısın benim osmanlı kelime bilgim yok denilecek kadar az ...

yani anlamadım

SaLtan
15-12-2006, 16:30
bir başucu kitapları vardır (şöyle akşam uyurken okuyayım tarzından)

birde başucu (başvuru) yani bir ömür beraber gecireceginiz kitaplar..

birde kaynak kitaplar vardır. ilgi alanınız ne ise onlarla ilgili.

çeşitler çoğaltılabilir. kitap türü kadar insanın kitap türlerine olan meyilleri vardır.

başucu kitapları risela-i nur ise. o insana saygı duymak gerekiyor. yok efendim sen sadece bu kitapları okuyorsın. yobazsın, cahilsin gibi ithamlarda bulunup tenkit etmek doğru bi şey değil. sonuçta ruh iklimini o eserlerde buluyor, ruhunuda besliyodur. ana britanice ile bir ömür geçirenler gibi..

hiç
15-12-2006, 16:32
eyvallah kardeşim ama ben girdigim medreselerde ilmihal dışında kitap okuduklarını görmedim...herzaman risale okuyorlar...ben digerlerini red mi ediyorsunuz demek istemedim...

SaLtan
15-12-2006, 16:41
eyvallah kardeşim ama ben girdigim medreselerde ilmihal dışında kitap okuduklarını görmedim...herzaman risale okuyorlar...ben digerlerini red mi ediyorsunuz demek istemedim...

ilmihal derken? toplumuzun yüzde kaçı ciddi anlamda ilmihal biliyor. :thinking:

ben 52 farzın ötesine gidebileni görmedim. risale-i nur okuyanlarda eminim ilmahili çok iyi biliyolardır.

hiç
15-12-2006, 16:44
levent bag nickli kardeşe cvben yazmıştım sizlerin msj sonradan okudum...saltan abi "ruh iklimi buradan besleniyor size ne" demişsiniz dogrudur bize ne..?yalnız şu konuda acayip endişelerim var Kur'an ı dahi okumayı gereksiz görüyor gittigim yerde...yani risale okumak daha efdaldir deniyor..bakın yalnış anlaşılmasın demek istedigim Kur'anın önüne geçirilmeye çalışıyor bilerek-bilmeyerek..!benim endişem bu....tamam risale tefsirdir zaten ama hiçbir kitap aslına degiştirilemez!

yenibeyin
15-12-2006, 16:48
ben risale-i nuru çok okuyan biri değilim hatta sadece inceledim ama ilmihal bilgimi istersen hamdolsun isteyen kişiye ders verebilirim...

din sadece ilmihal değil ki saltan kardeş. Neden konuyu daraltıyorsunuz kimse size sadece risale okuyun veya neden sadece risale okuyorsunuz demedi burada benim okuduklarım risale okuyun ama başka kitapta okuyun yani tavsiye içeriklidir. Neden risale okumayanlar ilmihali bilmez diye çıkış yapıyorsunuz ben sana diyorum mu sadece risale okuyan siyer bilmez veya akaid bilmez yada başka birşey...

bence konu biraz dallandı ve ben haklı konumuna gelmeye başladı...

SaLtan
15-12-2006, 16:49
levent bag nickli kardeşe cvben yazmıştım sizlerin msj sonradan okudum...saltan abi "ruh iklimi buradan besleniyor size ne" demişsiniz dogrudur bize ne..?yalnız şu konuda acayip endişelerim var Kur'an ı dahi okumayı gereksiz görüyor gittigim yerde...yani risale okumak daha efdaldir deniyor..bakın yalnış anlaşılmasın demek istedigim Kur'anın önüne geçirilmeye çalışıyor bilerek-bilmeyerek..!benim endişem bu....tamam risale tefsirdir zaten ama hiçbir kitap aslına degiştirilemez!


kardeşim ben sizene demedim. öyle düşünenlerde var. yani risalei yere göğe sığdıramayanlar. bunlar istisna hemde mini istisnalardır. ama kimsede ben risale-nur lara k. kerimden üstün görüyorum dememiştir. yani risale-i nurlara önem vermesi bir yanılsamadır. ve yanılsamaların yansımasıda aynı düzeyde boş bilince aksediyor.

hem risale-nurda kuranın tefsiridir. kuran ayetleri ve süreleri tefsir ediliyor. böylece kuran okunmuş oluyor.

yüzden okuma dersen yüzde 90 anı biliyodur. benim kanaatim..

hiç
15-12-2006, 16:55
yaw agbi "size ne " demekteki kastım başka idi...yani imanını buradan besliyor anlamında...kötü bir niyet aramayınız..yalnız şu tespitiniz gerçek degil yani mini mini istisna olan kesim...ben kesinlikle bu cemaate mensub olanların bu kadar sahiplenir bir tarafgirlikte oldugunu görüyorum...ilmihal de derken talebelere abdest nasıl alınır gibi temek islami bilgileri ögretmek amacıyla okuyorlar...bunun dışında medreselerde başka kitap yok!

SaLtan
15-12-2006, 16:57
ben risale-i nuru çok okuyan biri değilim hatta sadece inceledim ama ilmihal bilgimi istersen hamdolsun isteyen kişiye ders verebilirim...

din sadece ilmihal değil ki saltan kardeş. Neden konuyu daraltıyorsunuz kimse size sadece risale okuyun veya neden sadece risale okuyorsunuz demedi burada benim okuduklarım risale okuyun ama başka kitapta okuyun yani tavsiye içeriklidir. Neden risale okumayanlar ilmihali bilmez diye çıkış yapıyorsunuz ben sana diyorum mu sadece risale okuyan siyer bilmez veya akaid bilmez yada başka birşey...

bence konu biraz dallandı ve ben haklı konumuna gelmeye başladı...

bende risalei nur okumadım. okusamda anlamıyacagımı biliyorum. fakat özgün bir yere sahip eserler topluluğu olduğunu biliyorum.

din elbetteki sadece ilmihali bilgilerden ibaret değil. ama değişik bir bakış açısıyla din bir yaşama tazı ise öyle ise pekala ilmihaldirde.. herkes evinin önünü ama imanını (içtenliğini) katarak. belediye çöpçülerine ne hacet.. herkes ilmahli bilse ve yaşasasa kargaşa ve sorunlara yine ne hacet.

peki ben size bir soru sorabilirmiyim. işte bu kitap benim ruh dünyamı şekillendiriyor ve yaşamıma katkıda bulunuyor dediğiniz kitap varmı?

yenibeyin
15-12-2006, 16:57
konu biraz özele kaçacak galiba

ben nurcu evine gittim ve onların kütüphanesini gördüm sadece kırımızı kitaplar bunlar dışında ben bir kitap görmedim gören varsa istisna muhakkak olacak. tabi bu söylediğim bir ya da iki evle sınırlı değil.


sorarım kütüphaneden maksat nedir? neden öğrenciler sadece o kitaplara yönlendiriliyor. Ben ilmi bir araştırma yapmak istiyorum fakat kütüphane de kırımızı dışı bir katap yok ki başka kitaba bakayım...

yani demek istediğim islam geniş bir dindir her konuya yer verilmeli. Kimse çıkıpta risale-i nuru kötülüyor demesin benim demek istediğim o değil. çünkü ben de biliyorum çok değerli bediuzzamanın o zorlu şartlar altında yazmış olduğu tefsir içerikli kitaptır.
benim demek istediğim neden sadece o kitap yeterli görünüyor. veya sadece o barındırılıyor evlerde...:)

SaLtan
15-12-2006, 17:01
konu biraz özele kaçacak galiba

ben nurcu evine gittim ve onların kütüphanesini gördüm sadece kırımızı kitaplar bunlar dışında ben bir kitap görmedim gören varsa istisna muhakkak olacak. tabi bu söylediğim bir ya da iki evle sınırlı değil.


sorarım kütüphaneden maksat nedir? neden öğrenciler sadece o kitaplara yönlendiriliyor. Ben ilmi bir araştırma yapmak istiyorum fakat kütüphane de kırımızı dışı bir katap yok ki başka kitaba bakayım...

yani demek istediğim islam geniş bir dindir her konuya yer verilmeli. Kimse çıkıpta risale-i nuru kötülüyor demesin benim demek istediğim o değil. çünkü ben de biliyorum çok değerli bediuzzamanın o zorlu şartlar altında yazmış olduğu tefsir içerikli kitaptır.
benim demek istediğim neden sadece o kitap yeterli görünüyor. veya sadece o barındırılıyor evlerde...:)

emin ol bende aksini göüyorum nedense. hem nur cemaati değişik fraksiyonlara ayrılmıştır. bu ayrıntıyıda iyi gözlemlemek gerekiyor.

mesala benim gördüğüm. islami içerikli olan her tür romana yer veriliyor. isim versem bir hayli uzar. yine ilmihal kitaplarıda var. mevdudi nin eserlerinden faydalanılıyor. gayat vasat kitaplıklardan müteşekkil o evler. :thinking:

_OSMANLI_
15-12-2006, 17:02
benim aklımı karıştıran nokta şu niçin BSN hazretleri kendi eserinin okunmasının yeterli olduğunu ifade etmişki. yani hiçkimse benim eserimi okuyun bu size yeter deme hakkını kendinde bulamaz...
Dün bediüzzaman mükemmel bir eser yazmış insanlar azami derecede faydalanmış...peki ya yarın... daha güzel bir eser ortaya çıkamazmı..???
CEVAP BEKLİYORUM

yenibeyin
15-12-2006, 17:05
saltan kardeş bir gün mevdudinin eserini alıpta arkadaşlar bu gün şu ayeti buradan okuyalım ve değerlendirelim dediniz mi yoksa her zaman ki gibi;
- evet arkadaşlar lemalar söz xx (veya başka bir kitap) diyerek mi başlandı konuya

SaLtan
15-12-2006, 17:08
CEVAP BEKLİYORUM

ne demek istediğiniz birde şu naciz kafa anlasa.

kardeş her kitap bir öncekinin taşıyıcısı, devamı niteliğindedir. risalei nurdan önce mükemmel eserlerde yazılmış, (mesala imam gazali külliyeti başlıbaşına külttür ve ömrü uzun bir eserdir) elbette sonrrasındada yazılacak. hem göreceli mevzular bunlar. senin hoşuna giden beim hoşuma gitmez. senin beğendiğini ben beğenmiyebilim, hakaze...

Levent bağ
15-12-2006, 17:10
İslam'ın bütün zenginliği tek bir Alimimiz ve tek bir eseri değildir.. Asırlardır nice Alimlerimiz gelip geçmişler, nice kıymetli eserleri arkalarından bırakmışlardır.. Onların hepsi ayrı ayrı birer hazinedir.. Bu birikim, bu miras hiç bir dine nasip olmamıştır..

O nedenle Sadece Risale diyenler, eğer varsa, kendi Miraslarına ihanet ederler.. Kendi bindikleri dalı kesmiş olurlar..

Hem böylelerine çıkıp birisi derse ki:

Risalelerden önce insanlar Kur'an'ı ve Hadis'i hakiki manada anlamıyorlar mıydı? Bu kadar Alimimiz insanlara uzun ve yokuşlu yolları mı öğretmiş, tavsiye etmişlerdi?

Bu iftirayı hangi nurlanmış akıl tastikler, hangi insaflı kalb sahiplenir, hangi temiz vicdan kabullenebilir?


Buna cevap ise yukardaki mesajımda bizzat Üstadımız tarafından izah edilmiştir. Oraya bakınız.. Üstadımız iftira atmış diyorsanız size diyecek bir şey yok.. Fakat o parçada ilmen bir hakikat izah edilmiştir.. Zaman ahir zamandır o mübareklerin zamanı değil.. Hem siz istediğiniz eseri okuyunuz bizlere Risale i Nur kafi geliyor..


Aklı ve feraseti olan hiç bir insanın "Sadece Risaleler yeter" diyeceğini sanmıyorum.. Bunun hiç bir mazereti ve hiç bir delili olmaz..

"Yalnızca Risale yeter, başka eser okumaya gerek yoktur" demek; yaşamam için hava yeter; suya, güneşe, gıdaya, uykuya, dinlenmeye, ev bark kurmaya vs. vs. gerek yoktur demek kadar saçmadır..


Tam manasıyla saçmalamışsınız.. Akıl ve feraseti olan sizi tasdik etmek zorunda mıdır ki böyle kesin konuşuyorsunuz?.. Sizin maksadınız nazarları Risale i Nurdan çevirip güya başka eserler de alimler de var diye zaten az olan vaktimizi başka yollarda sarf ettirmek suretiyle Risale i Nura olan merakımızı azaltmak ve onunla kendi mesleklerinize ilgi uyansın diye uğraşıyorsanız boşuna çalışıyorsunuz..

Evvela: Bediüzzaman hazretlerinin Kastamonu Lahikasında nazara verdiği,


..Risaletü'n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor.. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaletü'n-Nur'dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risaletü'n-Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye isal eder..

Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel kesret-i mütalaayla bazan bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalaa ederken, yirmi seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resailü'n-Nur bana kâfi geliyorlardı. Birtek kitaba muhtaç olmadım, başka kitapları yanımda bulundurmadım.. Risaletü'n-Nur çok mütenevvi hakaike dair olduğu halde, telifi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir..

Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü'n-Nur'a kanaat etmeniz lazımdır, belki bu zamanda elzemdir.


hükmünce Risale i Nur talebeleri imani mevzulara dair Risale i Nur Külliyatını kafi ve vafi görürler..

Hem tecrübeyle sabittir ki Risale i Nur imana dair mevzularda başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor.. Hem bu kanaat yalnız Bediüzzamanın kanaati de değildir. Başta İmam ı Rabbani Hz. ve pek çok tasavvuf büyükleri de kalbi yalnız bir yere bağlamayı tavsiye ederler.. Mektubat ı Rabbani -Mirza Bediüzzamana mektub- Hal böyle iken Nur Talebelerinin yalnız Üstada ve Risale i Nura bağlanmalarını nasıl noksanlık gördüğünüze şaşmamak elde değil..

Elhasıl: Nur talebeleri imana dair mevzularda, Risaletü'n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor diyen Üstadlarının tavsiyeleri üzere Risale i Nuru kafi görürler. Hadis fıkıh gibi mevzular ise ehline göre gereği kadar öğrenmek lazımdır..

SaLtan
15-12-2006, 17:10
saltan kardeş bir gün mevdudinin eserini alıpta arkadaşlar bu gün şu ayeti buradan okuyalım ve değerlendirelim dediniz mi yoksa her zaman ki gibi;
- evet arkadaşlar lemalar söz xx (veya başka bir kitap) diyerek mi başlandı konuya

gel bir gün seninle kafa kafaya verip, edip yükselin kitaplarından tefsir yorumlasak :friends: :D

sonra zekariya beyaza sıçrasak, yaşar nuri öztürkten soluyup, seyyid kutupa doğru köprü atsak. sonra ruhul fıurkanı uyarlamaya çalışak, özümsediğimiz mevzuları hümeyniye götürsek. mevdıudide son noktayı koysak :O

ee ne oluyor başlanmışsa. bunda kötü olan nedir. onlarda kendilerine bu yolu secmişler ve doğru buluyolar Allah ın izniylede devam ediyolar yollarına.

şuda var örneğin: said nursi, imam gazalinin devrinde yaşasa idi imam gazalinin yazmış olduğu eserleri; imam gazalide said nursinin döneminde yaşasa idi, said nursinin uslup ve amaçlarını güden perspektifte eserler yazardı.. bu farkındalığı anlamak için bir hayli enerji harcamak gerekiyor ama neyse..

yenibeyin
15-12-2006, 17:11
levent bağ
bişeyler yazdın ama anlamadım o yazını biraz açar mısın

kimler zındık oluyor her adamın lafı söylersek müslüman kalmaz dünya da

iyi ben de alıntı sarı çizmeli ahmet diyor ki .....................
çok ayıp yani :(

yenibeyin
15-12-2006, 17:14
ee ne oluyor başlanmışsa. bunda kötü olan nedir. onlarda kendilerine bu yolu secmişler ve doğru buluyolar Allah ın izniylede devam ediyolar yollarına.

ben kötü bir şey manasın da söyledim yanlış anlattıysam kusura bakma demek istedim kütüphane de mevdudinin kitabı var olabılır ama sonuçta değişen bişey yok yine bediüzzman'ın kitapları birinci basamakta yer alır ve o okutulur ben onu demek istedim :)

hiç
15-12-2006, 17:17
yani sonuç= evet sadece risale okunur gibi anlıyorum ben...saltan abinin yazdıklarından anladıgım o ve levent bag da tastikliyor neredeyse...

SaLtan
15-12-2006, 17:18
ben kötü bir şey manasın da söyledim yanlış anlattıysam kusura bakma demek istedim kütüphane de mevdudinin kitabı var olabılır ama sonuçta değişen bişey yok yine bediüzzman'ın kitapları birinci basamakta yer alır ve o okutulur ben onu demek istedim :)

siz hiç ruhul furkan tefsiri okutulan bir dergahta, said nursinin eserlerinide gördünüzmü.

demin sormuştum. sorumu yeniliyorum

gercekten bu kitaplar beni anlatıyor, okumaktan zevk alıyorum ve bayagı bi faydasını görüyorum dediğiniz eserler varmı?

hiç
15-12-2006, 17:23
iyi de biz bunu derken hemen bize kızılıyor siz söyleyince bişey yok...yani ben sadece risale okumak istemiyorum başka tefsirler seyyid kutup mesela..ama cemaatin işleyişi içinde imkansız degil mi..?

yenibeyin
15-12-2006, 17:23
işte bizim anlaşamadığım bu olsa gerek ben hem ruhul furkan tefsiri okurum hem fizilal okurum hem hak dini.. hem de risale okurum ama birileri bunu kısıtlamak istiyor ve sadece bir kıtapla yetinilir diyor ben onu anlamıyorum

sadece ruhul furkan okumak risale okumamak nasıl yanlış ise sadece risale de okumak yanlış ben herkes sadece risale okur demiyorum ama çoğunluk bu grupta (sadece risale okuyan) olunca hal bu şekilde oluyor. gariban sen ve ben tartişiyor oluyoruz

hirahos
15-12-2006, 17:26
Levent Bağ kardeşim,

İşte bu tavrınız, "zaman az, başka eserle uğraşmaya vaktimiz yok" gibi sözleriniz beni Risalelerden soğutuyor.. Halbuki Risale-i Nurların tamamı elimde var ve zaman zaman okuyorum..

Belki fark etmiyorsunuz ama, Nur Cemaatinde yer almak isteyenler dışında da bu sözleriniz kimseye sıcak gelmeyecektir..

Çünkü "Risalelerin yeteceğini kabul edin" demek bütün bir mirası, bütün bu zenginliğimizi değersiz görmek anlamına geliyor.. Siz ne derseniz deyin bunun anlamı budur..

"Risaleleri asla okumayınız" diyenlerin taassubundan geri kalır bir taassub ve katılık da değildir..

Bildiğiniz gibi işleyiniz..

SaLtan
15-12-2006, 17:28
işte bizim anlaşamadığım bu olsa gerek ben hem ruhul furkan tefsiri okurum hem fizilal okurum hem hak dini.. hem de risale okurum ama birileri bunu kısıtlamak istiyor ve sadece bir kıtapla yetinilir diyor ben onu anlamıyorum

sadece ruhul furkan okumak risale okumamak nasıl yanlış ise sadece risale de okumak yanlış ben herkes sadece risale okur demiyorum ama çoğunluk bu grupta (sadece risale okuyan) olunca hal bu şekilde oluyor. gariban sen ve ben tartişiyor oluyoruz

öyle ise sorununuz ! ve mevzu başlığı salt risale-i nur larla alakalı olmamalıydı..

yenibeyin
15-12-2006, 17:31
öyle ise sorununuz ! ve mevzu başlığı salt risale-i nur larla alakalı olmamalıydı..

kardeş başlığı ben açmadım ;)

yasinerbu
15-12-2006, 17:56
benim evimde taberi tefsiri, saffettüttefasür(tefsir),ihyayı ulumuddin, fetevayı hindiye, ve 3,4 tane siret ansiklopedisi var. vede bağzı gazetelerin promosyon olarak verdikleri birçok dini kitap var.

daha sonra risale-i nurla tanıştıktan sonra külliyatı edindim.

Elhamdulillah tam ruhuma deva olacak bir eser sizlerede tavsiye ederim.:yahoo: :yahoo:

islamveinsan
15-12-2006, 18:51
s.a

Risale i Nur a ve Üstad a karşı bu husumetin temelinde neler var bilemiyorum..
Her firsat ın içinde böyle iki değere karşı olmak müminin sııfatları ile çelişiyor...
Risale i nur u nurcuların kitabı olarak gören ve gösteren zihniyet maksadını tamamlamıştır aletleri onu gösteriyor...

Risalei nur u Kur'an in tefsiri olarak göremeyen yada bilmeyen arkadaşlar düşmanlıklarını cemaatciliğe taşıyor sonuç hezeyan....


konu biraz özele kaçacak galiba

ben nurcu evine gittim ve onların kütüphanesini gördüm sadece kırımızı kitaplar bunlar dışında ben bir kitap görmedim gören varsa istisna muhakkak olacak. tabi bu söylediğim bir ya da iki evle sınırlı değil.


sorarım kütüphaneden maksat nedir? neden öğrenciler sadece o kitaplara yönlendiriliyor. Ben ilmi bir araştırma yapmak istiyorum fakat kütüphane de kırımızı dışı bir katap yok ki başka kitaba bakayım...

yani demek istediğim islam geniş bir dindir her konuya yer verilmeli. Kimse çıkıpta risale-i nuru kötülüyor demesin benim demek istediğim o değil. çünkü ben de biliyorum çok değerli bediuzzamanın o zorlu şartlar altında yazmış olduğu tefsir içerikli kitaptır.
benim demek istediğim neden sadece o kitap yeterli görünüyor. veya sadece o barındırılıyor evlerde...:)

Nur cemaatleri bugün sanırım 10 un üzerinde dir... Birbirine çooh fazla karıştırılıyor. Ama şu da gerçek Sadece risale okuyanlar da az değil... Kur an dahi okunmayan dersaneler var... 98 yıllarında nur cemaatlerinin birinde 6 ay boyunca sadece ramazan in içinde bi kaç defa kuran okundu...

Yalniz şuna da karşıyım.... Nurcuların evlerine dersane deniyor ama bazı arkadaşlar dersane adı var diye günlükmecmua ve ansiklopedileri de orda bulmak istiyor yada görmek istiyor bakıyorlar ki kırmızı kitaplardan başka bişi yok..

2000 li yıllarda malatyada üniversite okuyan bi arkadaş ordaki hizbullahtan bahstmişti... Nasıl bu kadar aşikar ve tanıyon mu dedigimde evet evlerine gittim sürekli kitap okuyorlar demişti... Kitapların kırmızılğından sonra öğrendik ki nur cemaatlerinden bahsediyor muş.

Nurcu olup risaleden başka kitap okumayan oldugu kadar nurcu olup risaleyi hiç okumayanları da görmezden gelmek garip...
Risale okumak okumak değildir..

Bi tane daha dikkat çekmek istedgim nokta var geçen gün bi tane abimle görüştüm nurcu gençlerden bi tanesi ile tanışmış gençlik rehberini hediye etmiş ama demiş en az 7 defa okuyacaksın abim alim bir zat dır demiş bi defada anlaşılamayan bir kitap mı hiç okumadım diyor...

Yanlış çooh fazla ama bunlar ı üstad a veya risaleye vermek ahmaklıktır..
Hayatında hiç okumayan insanların risalenin üzerine gelmesi cehalettir..

Selametle.

ORHANCAN
15-12-2006, 21:40
Selamun Aleykum ve Rahmetullahi,

Risale-i nur talebeleri hem müsbet ilimle hem de dini ilimlerle kendilerini yetiştirirler.

Yani İslami alanda başta başımızın Tacı Kur-an-ı KERİMİ okurlar, bilinen tefsirlerini de okuyarak asrımıza bakan yönlerinin tefsiri olan Risaleleri de okurlar, bunun yanında İlmihal bilgilerini artırmak için Ö.N.Bilmen Hocamızın İLMİHALİNİ, hadis bilgilerini artırmak için Riyazus Salihin vb. hadis kitaplarını, Fen bilimleri için ise tahsilini yaptığı konu başta olmak üzere onlarca kitap okurlar..

Bazı kardeşlerimiz LÜTFEN bilmiyorlarsa hiç olmazsa hüsn-ü zan etsinler...

Levent bağ
18-12-2006, 13:28
Levent Bağ kardeşim,

İşte bu tavrınız, "zaman az, başka eserle uğraşmaya vaktimiz yok" gibi sözleriniz beni Risalelerden soğutuyor.. Halbuki Risale-i Nurların tamamı elimde var ve zaman zaman okuyorum..

Belki fark etmiyorsunuz ama, Nur Cemaatinde yer almak isteyenler dışında da bu sözleriniz kimseye sıcak gelmeyecektir..


Kardeşimiz Hirahos! Allah razı olsun Risale i Nuru da okuduğun için.. İnşaallah istifadeye medar olur. Lakin beyan ettiğimiz başka eserleri okumaya vaktimiz yok, zamanımız kısıtlı hem İslam düşmanları çok hem o eserleri okuyan insanlar yeteri kadar var vesaire beyanları şahsımın değil Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin kanaatleri olduğunu nazardan çıkarmayınız.. Ben böyle söylemiyorum, Üstadımızın Nur talebelerine ve bu yoldan gidenlere tavsiyelerini aktarıyorum.. İsteyen kabul edip tasdik eder, isteyen etmez kafasına göre bir tarzla da gidebilir. Herkesin kendi tercihidir.

Fakat bu tarzınız yanlıştır diye itham etmek sizlere düşmez diye Üstadımızın mevzu hakkındaki ihtisaslarını hatırlatıyoruz.. Siz kabul etmeyebilirsiniz hem kabul etmek zorunda da değilsiniz.. Fakat Bediüzzamanın ve ekser Nur talebelerinin kanaatlerine ilişmeye sizin hakkınız yoktur diye ikaz ediyoruz..

Nur talebeleri siz tarikat yolunda giden kardeşlerimize ilişmezken ve Mürşidlerinizin sözlerini ve usullerini neden takip ediyorsunuz diye sizlere karşı çıkmazken nedendir kisizler her fırsatta Nur mensublarının meslekleri ile ilgili kanaatlerini yahut kabul ettikleri esasları kendinizce değerlendirmeye alarak acip ifadelerinizle karşı çıkıyorsunuz?.. Buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki?.. Bırakın da herkes bildiği usulle İslama ve insanlığa hizmet etsin..

Bizler kitap ve sünnet asıl olmak şartıyla herkese taraftar oluyoruz ve hizmetlerini tebrik ediyoruz.. - Üstadımızın da böyle yaptığını hatıratlardan anlıyoruz.. O da herkes Nur talebesi olsun diye uğraşmıyordu yalnız mesleğinin gereğini yapıyor ve talebeleri ile ilgileniyordu.. - O halde İslam kardeşliği esas olsun, herkes bildiği tarzda çalışsın. Göreceksiniz daha geniş bir hizmet sahası herkese ve her kesime hitap edecektir..

Herkes böyle düşünsün demek yanlıştır. Zira fıtratlar farklıdır.. Hem herkes nasibini alır bilirsiniz.. Bunlarla beraber sizlere kırgın değilim.. Hakikat namına bazı ifadelerinizin ifrat olduğunu sizlere hatırlatmak için yazıyorum. İslam namına sizlerle bir nevi irtibatımız vardır merak etmeyiniz. Sizler Nur mensublarına bu tarz yaklaşsanız da biz yine sizleri İslamiyet namına seviyoruz..Çünkü "Risalelerin yeteceğini kabul edin" demek bütün bir mirası, bütün bu zenginliğimizi değersiz görmek anlamına geliyor.. Siz ne derseniz deyin bunun anlamı budur..


Hayır kardeşim bu senin yorumun.. Nurlardan ders alanlar o bahsettiğin İslami mirası bütün kuvvetimizle ehli dalaletin hücumundan muhafazaya çalışıyoruz.. Zamanımız az İslam düşmanları boş durmuyor. Hem zaman eski zaman gibi onbeş sene medrese okuyacak yahut senelerce mürşid terbiyesinde kalacak tarza müsaade etmiyor..

Zira bilirsiniz ki ekser insanlar geçim derdi bahanesiyle mütemadiyen mal edinme yarışında olduklarından İslami değerlere pek az ilgi duyuyorlar. O halde bu insanların islamiyetini imanlarını dehşetli tehlikelerden muhafaza etmek ve bu vazife herşeye tecihan Risale i Nur yoluyla kısa bir zamanda onların eline İslami hakaikı vermekle olur diye itikad ettiğimizden bilmecburiye bütün kuvvetimizle o Nurlarla insanlara dini mübini İslamı anlatmaya ve onunla hem kendimizi hem onları şu zamanın dehşetli sapkınlıklarından kurtarmaya ve imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz.. Yolumuzu anlamasanız da İslamiyete yapılan hizmetleri takdir etmekliğinizi sizlerden bekliyoruz. Çok mu şey istiyoruz?..


"Risaleleri asla okumayınız" diyenlerin taassubundan geri kalır bir taassub ve katılık da değildir..


Bu kıyas ise yerinde değildir. Zira okumayın diye Risale i Nura düşmanlık yapan bazı maskaraların taassubu ile Nur talebelerinin İslamı Risale i Nurla yaşamaya çalışma gayretlerini birbirine benzetmeniz ve hatta her ikisine de taassub tabir etmeniz yakışık almaz. Hakkınız da yoktur. Zira eğer iş dediğiniz gibi ise siz ehli tarik kardeşlerimiz de taassuptan hissenizi alırsınız.. Zira Nur talebelerinin kendi mesleklerine sadakatle bağlı olduğu kadar ehli tarik kardeşlerimiz de onlardan geri kalmazlar.. O zaman bu sözleriniz doğru değildir ve doğrultulmaz..


Bildiğiniz gibi işleyiniz..


Müsamahanız ve anlayışınız için teşekkür ederiz..


Umum samimi müslümanlara selam olsun..

simerg
18-12-2006, 13:38
Selamun Aleykum ve Rahmetullahi,

Risale-i nur talebeleri hem müsbet ilimle hem de dini ilimlerle kendilerini yetiştirirler.

Yani İslami alanda başta başımızın Tacı Kur-an-ı KERİMİ okurlar, bilinen tefsirlerini de okuyarak asrımıza bakan yönlerinin tefsiri olan Risaleleri de okurlar, bunun yanında İlmihal bilgilerini artırmak için Ö.N.Bilmen Hocamızın İLMİHALİNİ, hadis bilgilerini artırmak için Riyazus Salihin vb. hadis kitaplarını, Fen bilimleri için ise tahsilini yaptığı konu başta olmak üzere onlarca kitap okurlar..

Bazı kardeşlerimiz LÜTFEN bilmiyorlarsa hiç olmazsa hüsn-ü zan etsinler...

kur'anı kerimi nur talebelerinden daha fazla okuyan tek yer kur'an kurslarıdır.ALLAH onlardanda bizlerdende razı olsun.

hirahos
18-12-2006, 13:39
Levent Bağ kardeşim,

Bildiğiniz gibi işleyiniz demiştim zaten..

Meseleyi Nur Mensubları-Tasavvuf mensubları derecesine indirmeniz de, zannedersem yazanın ilgilerine baktığınızdan o kanaate kapıldınız; tamamen sizin algılamanızdır..

Halbuki orada ben daha geniş bir çerçeve çizmeye çalışmıştım.. Zira İslam mirası demek Tasavvuf ve Nur Mesleğinden ibaret demek değil.. O yüzden yazdığınız hususlara ayrıca girmeye gerek yoktur..

Bizden de cümleye selam olsun

yasinerbu
18-12-2006, 13:43
kur'anı kerimi nur talebelerinden daha fazla okuyan tek yer kur'an kurslarıdır.ALLAH onlardanda bizlerdende razı olsun.

Kardeşim kur'an kurslarında sadece Kuranı yüzünden okutuyorlar.(Mevlam sayılarını artırsın)


Kuranı yüzünden okumak sünnettir. sünnet sevabı alınır.
Kuranın tefsirini okumak (İlim öğrenmek) Farzı ayın dır.
wesselam.

Levent bağ
18-12-2006, 13:56
benim aklımı karıştıran nokta şu niçin BSN hazretleri kendi eserinin okunmasının yeterli olduğunu ifade etmişki. yani hiçkimse benim eserimi okuyun bu size yeter deme hakkını kendinde bulamaz...
Dün bediüzzaman mükemmel bir eser yazmış insanlar azami derecede faydalanmış...peki ya yarın... daha güzel bir eser ortaya çıkamazmı..???


Risale i Nur size - yani Nur yolundan gidenlere - yeter demek hakkına sahiptir zira eserin müellifidir.. Başka eserler hakkında hüküm vermiyor belki kendi eseri hakkında görüş beyan ediyor..

Amma siz derseniz ki ben başka eserleri de okuyacağım? Biz de deriz ki oku kardeşim Bediüzzaman ayağını bağlamıyor ya.. O diyor ki Nur yolunda gidenlere bunu tavsiye ediyorum.. Zira her mürşidin bir yolu vardır. Hani derler ya her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır diye işte o nevden.. Siz istediğiniz usulle gidebilirsiniz. İsterseniz Risale i Nurla beraber başka kitaplar da okursunuz isterseniz hiç okumazsınız bu sizin tercihiniz. Tercihe ilişilmez..

Eğer hikmeti nedir? diye soruyorsanız önceki mesajlarımda kısmen işaret edilmişti hem bazı manasını da Hirahos kardeşe hitaben verdiğim son cevapta yazmışım oraya müracaat olunsun.. Daha çok hikmetleri var fakat makamın kabiliyeti kısa olduğundan şimdilik açmıyorum..

Daha güzel bir eser çıkamaz mı? mevzusu ise bu konuyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Zira Risale i Nurdan daha güzel bir eser yoktur yahut çıkamaz diye bir iddiamız yoktur. Bizler Risale i Nurdan islami imani ihtiyaçlarımızı alıyoruz kafidir deniliyor.. Daha iyisini biliyorsanız sizler de onu okuyunuz.. Bu bizim kanaatimiz kanaate ilişilmez..

Selam ederim..

ORHANCAN
18-12-2006, 14:25
Alnı secdeye gelen tüm insanlar bizim kardeşlerimizdir...

Hele iman ve Kur-an Hizmetlerinde bulunan insanlar sanki cibilli olarak kardeşimiz gibidir, onlara uzanan elleri kırmak ve saldırıları cevab vermek de boynumuzun borcudur.

mollazade
18-12-2006, 14:38
nur talebeleri sadece risale-i nur dedikleri mesele iman meseleleri hususudur.. çü-nki üstad said nursi iman meselelerinde ibni sina gibi dahilerin aciz kaldiklari meseleleri ikikereiki dört ederderecesinde dikkatle okuyanlar açikladığını görürler... ama nur talebeleri fıkıhı fıkıh kitaplarindan ögrenir..... bence nur taleberlerinin gördügüm kadarıyla dört ana kaynaklari var ..........
1-) ku'an
2-) hadis
3-) risale
4-) fıkıh
yani nur talebeleri en azından gördüğüm kadarıyla bunlarla ugraşirlar

Levent bağ
18-12-2006, 17:50
levent bağ kardeş ne anladın yukarıdaki yazıdan bana özet yapar mısın benim osmanlı kelime bilgim yok denilecek kadar az ...

yani anlamadım

Yazılan parçalar ilmi bahisler değil hem o kadar osmanlıca da sayılmaz. Biraz dikkat etseniz anlarsınız..

Levent bağ
18-12-2006, 17:54
levent bag nickli kardeşe cvben yazmıştım sizlerin msj sonradan okudum...saltan abi "ruh iklimi buradan besleniyor size ne" demişsiniz dogrudur bize ne..?yalnız şu konuda acayip endişelerim var Kur'an ı dahi okumayı gereksiz görüyor gittigim yerde...yani risale okumak daha efdaldir deniyor..bakın yalnış anlaşılmasın demek istedigim Kur'anın önüne geçirilmeye çalışıyor bilerek-bilmeyerek..!benim endişem bu....tamam risale tefsirdir zaten ama hiçbir kitap aslına degiştirilemez!

Siz nereye gittiniz anlamadım. Kuranı okumayı gereksiz bulan bir cemaat olduğunu sanmıyorum. Yoksa rüyada falan mı gördünüz?..

yasinerbu
18-12-2006, 18:07
Siz nereye gittiniz anlamadım. Kuranı okumayı gereksiz bulan bir cemaat olduğunu sanmıyorum. Yoksa rüyada falan mı gördünüz?..

riasle-i nur( okuyan imanını kurtarır iznillah) bizimki sadece tebliğ değilmi levent bağ kardeşim:shake2[1]:
güneş balçıkla sıvanmaz nur kervanı son sürat yoluna devem ediyor.
Kuranın sönmez ve tükenmez birgüneş olduğunu bütün dünyaya göstereceğim diyerek yola çıkan üstadımızın telif ettiği Kur'an ın tefsiri olan Risale-i nur tekrar tekrar okununca kime ne oluyor anlayamıyorum.
bana çok garip geliyor.:wallbash[1]: :wallbash[1]: :D :D

hiç
18-12-2006, 18:10
Siz nereye gittiniz anlamadım. Kuranı okumayı gereksiz bulan bir cemaat olduğunu sanmıyorum. Yoksa rüyada falan mı gördünüz?..
yalnış anlaşılmasın dedim ama yine anlaşıldım yaw...yazıcılardı zannedersem hayal degil gerçek gittim :blink:
risale malumunuz agır bir dil,sohbeti dinleyene rehavet çöktürüyor bazen ben ara verilse de Kur'an dan okunsa demem üzerine ne geregi var denmiştir...yani "zaten o da tefsir degil mi..?" denilerek...anlaşıldı mı..?

ayrıca benim bir arkadaşım vardı inşaatta sıvacı...gelsin kendisi arayışta belki burada nasibi vardır dedigimde "amele bize yaramaz" diye de bir cvp almıştım...:blink: ne geregi var şimdi bunu anlatmanın degil mi..? neyse...:wallbash[1]:

Levent bağ
19-12-2006, 11:22
yalnış anlaşılmasın dedim ama yine anlaşıldım yaw...yazıcılardı zannedersem hayal degil gerçek gittim :blink:
risale malumunuz agır bir dil,sohbeti dinleyene rehavet çöktürüyor bazen ben ara verilse de Kur'an dan okunsa demem üzerine ne geregi var denmiştir...yani "zaten o da tefsir degil mi..?" denilerek...anlaşıldı mı..?

ayrıca benim bir arkadaşım vardı inşaatta sıvacı...gelsin kendisi arayışta belki burada nasibi vardır dedigimde "amele bize yaramaz" diye de bir cvp almıştım...:blink: ne geregi var şimdi bunu anlatmanın degil mi..? neyse...:wallbash[1]:


Kardeşim Risale i Nurun dili ağır değil belki yeni kardeşlerimiz henüz ondaki mezaya ve letaifi zevk etmediklerinden öyle zannediliyor. Bizler de öyleydik.. Fakat okudukça gördük ki Risale i Nur kendi orjinal üslubuyla okuyanlara dinleyenlere feyzini nurunu veriyor . Şimdi ise orjinal üslubunun bozulmasını hiç istemiyor ve büyük bir hazz ı manevi ile istifade ediyoruz.. Biraz gayret ediniz. Risale i Nur art niyetli olmayan samimi okuyucularına açılır. Bütün samimiyetimle söylüyorum ben de anlar mıyım acaba? diye düşünmeyiniz. Evet anlarsınız.. milyonlar insan anlamışlar..

Ara verilse de Kuran okunsa isteğinize zaten Kuranın tefsiri yani manaları okunuyor diye cevap verilmesi ise Kuran okumak için müsait bir zaman gözetmek nevindendir yoksa Kuran okumaya karşı çıkmak olmadığını zannederim takdir etmişsiniz.. Hem yazıcılar cemaati Hüsrev abinin yazdığı tevafuklu Kuranı mütemadiyen neşretmeleri de delildir ki Kurana karşı değiller.. Malumdur ki insan neşrettiği bir kitaba karşı olmaz. Ve beğendiği için neşreder ki başkalar da istifade etsin..

Amele meselesi ise tahmin ederim ki bedenen çalışmak itibariyle vakit bulamadıklarından yahut yorgun olmalarından kinayedir ve latife tarzında konuşulmuş olsa gerektir.. Eğer farzı muhal başka manalar murad olsa şahısların kendi kusuru olarak bakmak gerektir. Zira Risale i Nur dairesi herkese her vakit açıktır. Hem Risale i Nur yalnız bizlerin değildir.. Belki umuma aittir.. Risale i Nur talebeleri evvel sarılmışlar müdafii olmuşlar yoksa Kuran tefsiri herhangi bir taifenin neşriyatı olamaz. Kuranımız umum insanlara semavi bir ders olduğu gibi Risale i Nur ve sair tefsirler de umumun istifadesine sunulmuştur.. Kimse kendine mal edemez fakat hakikatlarına sahip çıkabilir..

Kardeş selam ederim..

hiç
19-12-2006, 12:28
yaw ben bir sene gittim risale de okudum kesinlikle dediginiz gibidir samimiyetle anlamaya çalışana kapılarını açar..imani açıdan çok da nasiplendim eyvallah hemfikiriz bu konuda..ama bazı şeyler var kafamı kurcalayan,kalbimin mutmain olmadıgı...devam etmedim..ihtiyaç da hissetmiyorum açıkçası...risale istersem okuyorum..başla yerlerde sözünü ettigim gibi ben sadece risale kaynaklı bir iman takviyesi istemiyorum...bunu da medrese içinde muhalefetle savundum ama kabul ettiremedim...üstadın dedigini söylediler "risale kafidir"
degildir kardeşim benim için degil en azından...

Kur'an a karşı oldukları ihtimalini bile taşımıyorum sadece ince bir nokta çiziyorum dikkat ediniz...hiçbir kitap aslına,özüne tercih edilemez...Risalelerden okundugu kadar Kur'an dan okunmuyor....bakın dikkatle söylüyorum tekrar yalnış anlaşılmasın...Kur'an dan elbette okunuyor..arapçasından hele sohbete başlarken yarım-bir sayfa mutlaka...ama ötesi yok...bu kadar...ben ana kitap olarak Kur'an-ı görmek istiyorum sonra risale..

ORHANCAN
19-12-2006, 18:47
hiç kardeşime küçük bir hatırlatma-1

İMAN KURTARAN ESER

Prof. Dr Mehmed Coşkuner, arkadaşı prof. Abdülbaki Turan beyden naklen 23.10.1996’ta şöyle bir hatıra anlatıyor: Ünlü alim Sadreddin Yüksel (Cenab-ı Hakk şifalar nasip etsin) hocamıza bir vakit şöyle sordum: “Siz seyda idiniz,hoca idiniz, şarkta söz sahibi bir kimse idiniz,neden Risale-i Nur’u gördükten ve bu eserleri okuduktan sonra o tarz-ı hizmeti esas alıp, buna kuvvet verdiniz ve bu hizmete dahil oldunuz?

Cevaben şöyle dediler: “ben böyle bir soruya çoktan beri muntazırdım. Bunu anlatmak istiyordum.Siz buna vesile oldunuz. Benim İmanımı kurtaran bir esere hayatımı versem azdır.

Dedim ki: Hocam nasıl olur,sizin imanınızı nasıl kurtarır? Siz o kadar talebe yetiştirmişsiniz. Bu kadar bilginiz var? Sadreddin Hoca dedi ki: “Benim kader mevzuunda tereddütlerim oldu.ya intihar edecektim.Veya cinnet getirecektim.İkisi de ebedi hayatımı mahveden dünyamı karartan musibetler olacaktı. O tereddütlerimi İşarat-ül İ’caz’daki kader bahsi halletti. Benim imanımı tahkiki hale getirdi. Ben de böyle bir esere canımı versem ucuzdur.

ORHANCAN
19-12-2006, 19:08
hiç kardeşime küçük bir hatırlatma-2

Mehmed Kırkıncı hocamız Mesnevi’den bir bahsi okurken şu hatırasını anlattı: “Geçen sene İstanbul’a geldiğimde oradaki hanımlar demişler ki; “Kırkıncı hocam bize bir ders okusa” Bir evde toplanmışlar. Bir arkadaşla beraber gittik. Kalabalık bir cemaat vardı. Dersi okuduk. Sonra çaylar geldi ve sualler başladı. Bir kız parmak kaldırdı: “Hocam, Üstad “Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir” diyor. Ama ortalık kafir dolu. Nerde infaz?”

Orada birden aklıma geldi. Dedim ki: “Bir doktor kansere karşı bir ilaç bulsa dese ki “benim bu ilacım kanseri yeryüzünde bitirmiştir.”O böyle diyor ama o ilacı alan mı kurtulur, almayan mı? Alan kurtulur. Risale-i Nur’da böyle bir ilaç ama onu ancak okuyan böyle hastalıklardan kurtulur. Alıp okumayan kurtulamaz. İlaç bulunmuş ama, biz acaba pazarlayabiliyor muyuz?” Bu cevabım oradaki cemaatin de çok hoşuna gitti. Teşekkür ettiler.

Biz de, Risale-i Nur’un bu zamanın manevi bir ilacı olduğuna dair üç söz nakledelim istedik.

hiç
19-12-2006, 19:13
yaw risaleler aleyhine hiçbir sözüm olamaz...ben cemaat içindeki sıkıntıları mevzu-bahis ettim...saltan abimin dedigi gibi "gönül iklimi bu kaynaktan besleniyor" kimilerinin;ne diyebiliriz...?bana yetmedi kardeşim..hakkınızı helal edin...

ORHANCAN
19-12-2006, 19:16
hakkımız helaldır güzel kardeşim

sadece bir küçük nasihattı veya teşvik olarak düşünebilirsiniz, aleyhinde olmadığınızı biliyorum sadece küçük alıntılarla durumu zenginleştirmek istedim..

ummuhan
19-12-2006, 19:24
Tamam güzel risale okuyanların ruhu bundan doyuma ulaşıyor ne güzel böyle hissedenlere de hoş bakın deniyor o da güzel, peki ama başka bir şey okuyana ve ya risale okumaktan hoşlanmayana, oradan neden hoş bakılmıyor onu anlamakta zorlanıyorum ben de:)

Bu arada konu başlığına cevap ta yazayım bari,
Nur talebesi deyilim ama risale de okurum ..

ORHANCAN
20-12-2006, 14:56
Tamam güzel risale okuyanların ruhu bundan doyuma ulaşıyor ne güzel böyle hissedenlere de hoş bakın deniyor o da güzel, peki ama başka bir şey okuyana ve ya risale okumaktan hoşlanmayana, oradan neden hoş bakılmıyor onu anlamakta zorlanıyorum ben de:)

Bu arada konu başlığına cevap ta yazayım bari,
Nur talebesi deyilim ama risale de okurum ..


Selamlar Ummuhan kardeşim,

Her insan başka şeyler de okuyabilir bunu yasaklayan veya hoşlanmayan veya hoş karşılamayana anlamak mümkün değildir..

Amaç nedir? Yunus EMRE nin dediği gibi kendimizi ve Yradanımızı (CC) bilmektir.

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmez isen
Ya nice okumaktır

Okumaktan mânâ ne
Kişi Hakk'ı bilmektir
Çün okudun bilmez isen
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok tâat kıldım deme
Eri Hak bilmez isen
Abes yere yelmektir

Dört kitabın manası
Bellidir bir elifde
Sen elifi bilmez isen
Bu nice okumaktır

Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden eyice
Bir gönüle girmektir

Başka meslek ve meşrebden kardeşlerimiz Hak ve Hakikati bulduktan sonra AŞK VE VECD içinde olduktan sonra laf söylemeye kimsenin hakkı yoktur vesselem..

..dualarınızı muhtaç kardeşinizden muhabbetlerimle..

isderlok
27-12-2006, 03:28
esselamu aleyküm ve rahmetullah...

arkdaşlar öncelikle biz acizane yeni üye olduk onu hatırlatalım....

arkasından forumu gezerken burası dikkatimi çekti....hepsini teker teker okudum..bu başlıkdaki yazıların.....

hakikaten risalei nuru okuyanlar o kadar çok zahir bir şekilde belli oluyor ki....hayran kaldım doğrusu....hele hele levent bağ beyefendiye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum...sorulara mükemmel cevaplar yazmış hemde risalei nur kaynaklı hep....

acizane bizde sürekli risalei nur okuyucusu olduğumuzdan ve maalesef bu tür sorulara ve tahkirlere bizde maruz kadlığımız için işin hakikati bilinmeden sırf yüzeysel olarak bakıldığından bu tarz haksız tepkilere hedef olunuyor maalesef....

bizde üstad hazretlerinin bir sözünü makam münasebetiyle buraya yazalım inşallah....üstad hazretleri diyor ki :

"LÜBBÜ BULAMAYAN KIŞIRLA MEŞGUL OLUR"..yani özü bulamayan kabukla uğraşır....

şimdi bir kavanoz bal ver birilerinin elinde ve bunlar bu baldan sürekli istifade ediyorlar ve her istifade edişlerinde de vermiş olduğu hazdan ve lezzetten bahsediyorlar....dışardan onların haline bakan biri diyor ki birde biz alalım şu kavanozdan bakalım gerçekten öylemi acaba diyor..ve kavanozu alıyorlar...

sonra başlıyorlar dışardan yalamaya ....ee tabi haliyle kapağını acmadıkları için yaladıkları sadece cam olduğu için o lezzeti ve tadı alamıyorlar....bu sefer başlıyorlar o lezzet alanlara sataşmaya yada tahkir etmeye yada laf atmaya....

işte sizin kavanozunuz da hiç tat yok...işte sizin lezzetiniz lezzet değil...vs..vs...

inşallah ne anlatmak istediğimi bu temsil ile anlatabilmişimdir.....

arife tarif gerekmez.....


birde yukarda yine bir sual gördüm orda da deniliyor ki işte sadece rsaieli nur yeter diyenler kuranın 5 bin küsur ayetini ne yapacaklar diye garib bir ifade kullanmıştı...buna elcevap olarak:

birincisi arkadaşım kuran 6666 ayetten oluşuyor bu doğru fakat ana esaslara baktığımız zaman şu dört esası görürüz

1-tevhid yani allahın varlığı ve birliği

2-haşir yani öldükten sonra dirilme

3-nübüvvet yani peygamber efendimiz a.s.m ve diğer peygamberlerin peygamberlikleri

4-adalet ve ibadet..

evet ve tefsir de iki kısımdır..biri kuranı fatihadan alır nas suresinden çıkar...

diğeri ise bu dört esas üzerine yoğunlaşır..işte risalei nur bu ikinci kısmın en kuvvetlilerinden ...

dinin yüzden fazla tılsımları hall ve keşfedilmiş elhamdülillah....

ve imanın erkanı o kadar vazıh ve akıl ve mantık ölçülerinde isbat edilmiş ki hiç bir açık kapı kalmamış elhamdülillah...

neyse daha çok yazılacak şey var fakat....hem yeniyiz..hem ilk mesajımız..hemde belki damara dokunuruz diye kısa kesmeye mecbur olduk...

ama sizlere tavsiyemiz okuyunuz okuyunuz okuyunuz...ancak okuyunca levent beyefendi ve bizi anlarsınız...

saygılarımla...

terennum
27-12-2006, 07:50
1. Kişi sadece Risale-i Nur okur, imanını kuvvetlendirir. TAMAM.
2. Kişi Risale-i Nur okur, diğer tefsirleri okur. TAMAM.
3. Kişi Risale-i Nur okur, fenni ilimlerle beraber destekler. TAMAM.

Yani isteyen istediği gibi Risale-i Nur okuyabilir. Herkes istediği perspektiften bakabilir Risale-i Nur Külliyatına. Risale-i Nur bir deryadır. Biz bu deryadan faydalanmaya bakalaım. Şu kadar ayetin tefsiriymiş, şu kadar oymuş şu kadar buymuş gibi minik tartışmalarla zihinlerimizi bulandırmayalım. Buradaki herkes Risale-i Nur'un iman hakikatlerinin izahındaki harikalığı noktasında hem fikirse hiçbir problem yoktur bence. Dünya bunu kabul ediyor artık. Fakat bu demek değildir ki herkes sadece Risale-i Nur okusun. İnsan, fıtratına göre hareket edebilir. Bu çok normaldir. Birisi hayatını bu hizmete vakfeder, birisi etmez. Bu bir tercih meselesidir. Kimin hangi manevi makamda olduğunu da Allah bilir. Kimisi 1 sayfa Risale-i Nur okur yüzlerce manalar açılır zihninde. Kimisi de 100 sayfa okur hiçbirşey anlamaz, hissetmez, yaşamaz. Dar kalıplara sokmamalıyız bu eserleri. Herkes arzu ettiği kadar istifade etmekte serbesttir pek tabii olarak.

Selamlar.

rvarli
27-12-2006, 14:36
Selamunaleykum ustad okusaydi faydalansaydi faydalanirdi ama risaleinur oyle bir deryaki her okumada farkli manalar cikiyor.Tabikii kimseye denmez zaten ustadda has talebelerine diyor.Onun icin bu meseleyi herkizin anlamasi beklenemez

ORHANCAN
27-12-2006, 15:31
AHİRZAMAN TABİBİ

Abdullah Aymaz bey anlatıyor: “1970’lerin başında bir sohbet toplantısına çok yaşlı bir zatı getirmişlerdi. O dedi ki: “Ben çocukluğumdayken İstanbul’da elime bir kitap geçti.

Cümleler, kelimeler çok ağır geldi, tam anlayamadım. O zaman dergahına gidip geldiğim mübarek bir mürşidim vardı. Kitabı ona götürdüm. Bir müddet okuduktan sonra, “Evladım, bu kitabı yazan Bediüzzaman ya kutupdur, ya gavstır” dedi.

Ben de bu sefer “Acaba bu kutup ve gavs ne demektir?” diye düşünmeye başladım. Bir gece rüyam da kendimi asker olmuş gördüm.

Bana dediler ki, “Seni ser tabip(baş hekim) çağırıyor.” Hemen koşup gittim. Baktım beyaz askeri elbiseler içinde, doktor gibi duran Bediüzzaman bana: “Evladım o kitabın müellifi benim”dedi.


Salih Okur

***