PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Salavatlar Ve Anlamlarıefruz
20-02-2010, 15:47
Salavatlar Ve Anlamları


Aleyhisselam

Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun


Aleyhissalatu vesselam

Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun


SallAllahu aleyhi ve sellem

Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin


Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allah'ım! (peygamberimiz) HzMuhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle(Rahmet et, selametlik ver)


Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti

Manası:Ey Allah'ım! Hz Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (SAV) aline ve ashabına salatu selam eyle


Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike

Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz Muhammed'e (SAV) ve efendimiz HzMuhammedin (SAV) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira

Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (SAV) salat ve selam eyle O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain

Manası: Allahım ! HzMuhammed'e(SAV), HzAdem, HzNuh,Hzİbrahim,Hzİsa(ASV) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati

Manası: Allahım ! kulun ve Resulun HzMuhammed'e salat (Rahmet) et Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle


Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama

Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz HzMuhammedin ruhuna, cesedler içinde HzMuhammedin (ASV) cesedine, kabirler içinde HzMuhammedin (ASV) kabrine salatu selam eyle Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz Muhammed (ASV'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır)


Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid

Manası: Ey Allahım! HzMuhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et Hzİbrahime rahmet ettiğin gibi HzMuhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver Hz İbrahime bereket verdiğin gibi Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin)


Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,

Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,

Allahümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte

Açıklama : SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır Hızır Alleyhisselâm' ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur


Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim, İnneke hamidun mecid

Manası: (Ey Allahım, HzMuhammed’e ve O'nun âline salat et Hz İbrahim (AS)'a ve âline salat ettiğin gibi Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)


Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid

Manası: (Ey Allahım, HzMuhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle Hz İbrahim (AS)'a ve âline mübarek eylediğin gibi Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

__________


Salâten Tuncîna - Salât-i Munciye


Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât Ve terfeunâ bihâ âledderacât Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât HasbunAllahu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr


Manası: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz Muhammed'e (SAV)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt Gayelerin en son, en yüksek mak----- bizi onunla ulaştır O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur Yüce Allah, bize kafidir O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır


Salât-ı Tefriciye - Salât-ı Nariye
Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu, ve tenfericu bihil'kurabu, vetukdâ bihil'havâicu, ve tunâlu bihir'regâibu, ve husnul'havâtimi, ve yusteskal'ğamâmu bivechihil'kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek
Manası: Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir"


Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya ResulAllah
Manası: Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allah’ın Resûlü


Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah
Manası: Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah’ın vahyinin emîn temsilcisi


Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh
Açıklama:Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir"


Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm
Açıklama:Şifâüssakâm kitabından: Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)' ın yanına geldi İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; "Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili' ye aynı şekilde davrandığını gördüm Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan "Lekad cêekum Rasûlun min enfusikum azîzun aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu'minîne Raûfun Rahîm Fein tevellev fe kul; HasbiyAllahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azîm" ayetini okuduğunu ve ardından bu salavatı getirdiğini buyurdular"


Bütün Peygamberleri (aleyhissalatu vesselam)sevindirmiş olursun aşağıdaki Salavat-ı Şerifeyi okursan


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain


Manası: Allahım ! HzMuhammed'e(SAV), HzAdem, HzNuh,Hzİbrahim,Hzİsa(ASV) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle

sultan@hmet
20-02-2010, 17:33
'' Allahumme salli ve sellim vebarik ala abdikelmustafa,verasulikelmurtaza,veşafiıkelmubteğ a,ve habibikelmüntega, seyyidi ehlilerzı vessemei,seyyidine vemevlene muhammediv veala elihi ve sahbihi,milelmizeni, ve muntehelılmi,ve mebleğarriza,ve zinetelarşi.''

''Ey Allah! Seçilmiş kulun, razı olunmuş Rasulün, vesile edinilmiş şefaatçin, tertemiz kılınmış sevgilin ve yer ile gök ehlinin efendisi olan Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, Ehl'i Beyt'ine ve sahabesine, mizan dolusunca, ilmin(in) sonsuzluğunca, rıza kazandıracak meblağda ve Arş'ın tartısınca salat, selam ve bereket yağdır.''