Yüce Allah'tan mesaj var!

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"Onların peşinde cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'tan başka edindikleri evliyâ onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır." (Câsiye 10)

"Yoksa onlar Allah’tan başka evliyâ mı edindiler? Hâlbuki gerçek velî yalnızca Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir." (Şûrâ 9)

"Allah’tan başkasını velî edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en güvensizi/zayıfı ise kuşkusuz örümceğin evidir. Keşke bilselerdi." (Ankebût 41)

"Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun; O'ndan (Allah'tan) başka birtakım evliyânın peşine takılmayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz." (A'râf 3)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"Dinlerini parça parça edip gruplara/fırkalara/mezheblere ayrılanlarla senin hiçbir ilgin/ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir." (En'âm 159)


"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, gruplara/hiziplere bölünüp parçalanmayın..." (Âl-i İmran 103)


"Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra ihtilâfa düşüp fırkalara/gruplara bölünenler gibi olmayın. "Böyle olanlar (bölücüler) için çok büyük bir azap vardır." (Âl-i İmran 105)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"De ki: Ben size 'Allah'ın hazineleri bana aittir' demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Size 'Ben bir meleğim' demiyorum. Ben sadece bana vahy edilene (Kur'an'a) uyarım. De ki: "Hiç görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?" (Enam 50)


"De ki: "Allah'ın dilediği dışında benim kendime bile zarar ya da fayda vermeye gücüm yetmez. Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince, artık ne bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler." (Yunus 49)


"De ki: 'Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim." (Ahkaf 9)


"De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah'a şirk koşanlara yazıklar olsun. (Fussilet 6)


"Sana kıyametin ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki: Bu bilgi Rabbimin katındadır; onun vaktini Ondan başkası açıklayamaz. Gökler ve yer için o çok büyük birşeydir. Size ansızın geliverir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Bu bilgi Allah katındadır; lâkin insanların çoğu bunu bilmiyor." (Araf 187)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"Allah tarafından kendisine kitap, sağlam muhakeme ve peygamberlik görevi verilen bir insanın diğer insanlara "Allah'la birlikte bana da kulluk edin" demesinin imkânı yoktur. Aksine "Öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz kitabın gerektirdiği gibi kendinizi Rabb'e adayan kullar olun" demesi gerekir. " (Ali İmran 79)


"Size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size kâfirliği emreder mi hiç?" (Ali İmran 80)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"De ki: "Ey kitap ehli. Sizinle aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz, O'ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız/şirk koşmayacağız. Allah'ın haricinde başka birilerini/birbirimizi Rabler edinmeyeceğiz. Ve eğer yüz çevirirlerse o zaman deyin ki: Şahid olun ki biz kesinlikle O'na teslim olduk." (Ali İmran 64)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"Ey imân edenler! Hamr (aklı örten/zihnî melekelerin doğru çalışmasını engelleyen içkiler ve maddeler) Meysir (kumar ve şans oyunları) Ensab (putlaştırılan mezarlar/kutsallık yüklenen yatırlar/türbeler) Ezlam (Falcılık/medyumculuk) şeytan işi pisliklerdir. O hâlde bunlardan kaçının/uzaklaşın ki kurtuluşa eresiniz." (Maide 90)


"Zînâya yaklaşmayın (Zînâya zemin oluşturacak davranışlardan/ortamlardan uzak durun) Çünkü zînâ son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." (İsrâ 32)


"Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de annenize ve babanıza iyilik etmenizi/iyi davranmanızı emreder. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "Of" bile deme ve onları azarlama. Onlara gönül okşayıcı sözler söyle." (İsrâ 23)


"Gerçek şu ki, Allah adâleti, iyiliği ve akrâbaya yardım etmeyi emreder. Yüz kızartıcı işleri, fenâlığı ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp nasihat alasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl 90)


"Hakkında bilgin olmayan bir şeyin ardına düşme/zanda bulunma. Çünkü kulak, göz ve gönül bunlardan sorumlu tutulacaktır/sorguya çekilecektir." (İsrâ 36)


"(Ticârette/alışverişte) ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün, hîlesiz terâzi kullanın. Bu davranış hem (dünyâda) daha hayırlıdır, hem de (âhiretteki sonucu bakımından) daha güzeldir." (İsrâ 35)


"Ey îmân edenler! (Birbiriniz hakkında) kötü zandan (doğruluğundan emîn olmadığınız konuda fikir yürütmekten) kaçının. Muhakkak ki bâzı zanlar ağır bir vebâldir. Birbirinizin gizlisini (özel hayâtını) araştırmayın ve birbirinizin gıybetini/dedikodusunu yapmayın..." (Hucûrat 12)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"Elleriyle kitap yazıp, onu az bir miktar karşılığında satmak için: "Bu, Allah katındandır/ilâhî bir kelâmdır" diyenlere yazıklâr olsun. Elleriyle yazdıklarından ve sağladıkları (maddî) kazançtan ötürü vay hâline onların." (Bakara 79)


"Onlardan bir zümre vardır: aslında kitaptan olmayan bir şeyi kitaptan sanasınız diye söylemlerini kitaba monte etmeye çalışırlar. Söylemleri Allah katından olmadığı hâlde, "Bu Allah katındandır" derler. Bilip durdukları hâlde Allah hakkında yalan söylüyorlar." (Âl-i İmran 78)


"Onlar Allah'ı bırakıp, âlimlerini (din adamlarını) râhiplerini ve Meryem'in oğlu İsâ'yı Rabler edindiler/ilâhî vasıflar yüklediler. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına kulluk etmemeleri emredilmişti. Allah'tan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir." (Tevbe 31)


"Ey îmân edenler! Hahamların (Yahudi din adamlarının) ve râhiplerin (Hristiyan din adamlarının) çoğu, halkın paralarını haksız kazançla yerler ve toplumu Allah'ın yolundan saptırırlar. Paraları yığıp-gizleyerek, maddî olanakları Allah'ın yolunda seferber etmeyenleri (din adamlarını) korkunç bir azapla müjdele." (Tevbe 34)

 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
“Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmez, kimsenin şefaati kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz ve kimseye yardım edilmez.” (Bakara 48)


"De ki: Şefaat yetkisi sadece Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O'nundur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz." (Zümer 44)

"Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi yapayalnız ve teker teker huzurumuza geldiniz. Ve size verdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Hani, ortaklarınız olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar artık kopmuştur. Ortak sandıklarınız da sizden kaybolup gitmiştir." (Enam 94)"O (Allah) ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde (devirde) yarattı; sonra Arş'a istiva etti. Sizin O'ndan başka veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz?" (Secde 4)


"Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la ikaz et. Onların Allah'tan başka velileri ve şefaatçileri yoktur. Umulur ki korkup sakınırlar." (Enam 51)


"Ey iman edenler. Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir." (Bakara 254 )
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
"De ki: "Benim kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye, ne de bir zarârı önlemeye gücüm yetmez. Ben gaybı bilen biri olsaydım, daha çok iyilik yapardım ve kötülük yanıma bile uğramazdı. Ben yalnızca îmân eden bir toplumu müjdelemek ve uyarmakla görevli bir elçiyim." (Araf 188)
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
Övgü alemlerin Rabbi Allah'adır. (Fatiha 2)


"Sadece Rabbini yücelt." (Müddessir 3)
 

nefahtü

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Haz 2013
Mesajlar
5,117
Beğeniler
334
Puanları
0
Yakında onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, tâ ki, onlar için onun hak olduğu tezahür etsin. Kifâyet etmiyor mu ki, Rabbin, şüphe yok ki O, her şey üzerine şâhittir.

Fussilet 53
 
Son düzenleme:

Büşra

'ana hura!!
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
21,910
Beğeniler
2,791
Puanları
113
Deki: Siz dininizi Allaha mı öğretiyorsunuz ...

Hucurat 16
 

nefahtü

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Haz 2013
Mesajlar
5,117
Beğeniler
334
Puanları
0
Ve Allah ile beraber başka bir İlâh’a dua etme (ibadet etme). O’ndan başka İlâh yoktur. O’nun Zat’ı hariç herşey helâk olucudur. Hüküm O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.

Kasas 88
 

nefahtü

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Haz 2013
Mesajlar
5,117
Beğeniler
334
Puanları
0
Allah'ın rızasını isteyerek sabah ve akşam Rabblerine dua edenlerle beraber sen de sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, arzularına uymuş ve işi de aşırılık olan kimseye uyma.*

Kehf 28
 

Kaptan

Stajyer Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
14,260
Beğeniler
599
Puanları
113
Şüphesiz ki sen sevdiğin herkesi doğru yola yöneltemezsin; ve fakat Allah (isteyenin) doğru yola yönelmesini diler: zira O kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilir.

Kasas 56.ayet
 

Büşra

'ana hura!!
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
21,910
Beğeniler
2,791
Puanları
113
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olsun. Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, fakat asıl sinelerdeki kalpler kör olur.

Hacc 46
 
Üst