@ismailağa @mahmud efendi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

@ismailağa @mahmud efendi

 1. ukubat

  Geyikli Baba Hazretleri

  https://www.ismailaga.org.tr/geyikli-baba-hazretleri Orhan Gazi zamanında yaşamış, büyük bir veli olan Geyikli Baba’nın asıl ismi Hasan’dır. [1] 1275 yılında doğan bu zât, Vefai tarikatına mensup idi. Baba İlyas isimli bir Türkmen Şeyh Efendi’ye bağlanmıştır. Azerbaycan’ın Hoy şehrinden...
 2. ukubat

  Behlül Dânâ Hazretleri

  https://www.ismailaga.org.tr/behlul-dana-hazretleri Asıl adı Ebu Vüheyb bin Amr Sayrafi olan, Abbâsî halifesi Hârûnürreşîd (788-809) ile olan münasebeti dolayısıyla Behlûl er-Reşîd diye de anılır. Hakkındaki bilgilerin büyük bir kısmı menkıbe şeklindedir. Behlûl-i Dânâ, Behlûl-i Dîvâne, ve...
 3. ukubat

  Amelleri Yok Eden Fitne: Gıybet

  https://www.ismailaga.org.tr/amelleri-yok-eden-fitne-giybet Gıybet kelimesi, Lugatta “uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak” gibi anlamlara gelen gayb kökünden isim olup aslında hem iyi hem de kötü sözlerle anmayı ifade etmekle birlikte ıstılâhi olarak genellikle “kötü sözlerle anma”...
 4. ukubat

  2. Kosova Zaferimiz

  https://www.ismailaga.org.tr/2-kosova-zaferimiz Haçlı Ordusunun Varna’da alınan mağlubiyet ile Macaristan ve Lehistan ordularının önemli bir kısmının Türkler tarafından yok edilmesine rağmen, Eflak, Arnavutluk ve Mora’da başlayan isyanlar, Hristiyan Avrupa’ya yeni bir Haçlı ordusu kurarak...
 5. ukubat

  Evlâdım Hâfız Olsun

  https://www.ismailaga.org.tr/evladim-hafiz-olsun Tüm hamdler, topraktan yarattığı beşerî muhatap alarak aziz kılan ve ona kelamların en güzeli ile hitap eden Mevla’ya olsun… Takdirine ve tekdirine pazarlıksız boyun eğilen yegâne hikmet sahibi odur… Tefrişi kusursuz tek sanatkâr, kahretse de...
 6. ukubat

  Hoca Sâdeddin ve Kepçe Kazan Savaşı

  https://www.ismailaga.org.tr/hoca-sadeddin-ve-kepce-kazan-savasi 1536 senesinde İstanbul’da doğan Hoca Sâdeddîn Efendi (Rahmetullâhi Aleyh), Osmanlı devrinin 22. Şeyhülislâmıdır. Yavuz Sultân Selim Hân’ın nedimi olarak bilinen meşhur Hasan Can (Rahmetullâhi Aleyh)’in oğlu ve Yavuz Sultan Selim...
 7. ukubat

  Ledün İlmi Nedir?

  https://www.ismailaga.org.tr/ledun-ilmi-nedir Ledün ilmi: Allah’ın nezdindeki ilim. İlahi sırlara ait ilim; Cenab-ı Hakk’ın bildiği, ancak dilediği peygamber ve velilerine öğrettiği ilim. Hızır Aleyhisselam’ a verilen ilim bu kabildendir. Bu ilmin ehli ise Enbiya-i İzam (Aleyhimüsselâm) ve...
 8. ukubat

  Hacamat ile Alâkalı Hadîs-i Şerîfler

  https://www.ismailaga.org.tr/hacamat-ile-alakali-hadis-i-serifler Hazreti Peygamber (Sallâllâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir hacamatçıya (haccam) hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp o kişiye ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: “Kan aldırma yollarının en...
 9. ukubat

  Toprağı İrfan Kokan Bir köy: Kasr-ı Ârifân

  https://www.ismailaga.org.tr/topragi-irfan-kokan-bir-koy-kasr-i-arifan Rivayete göre, Hâce Bahâeddin Hazretleri doğmadan önce Muhammed Baba Semmâsî (Kuddise Sirruhû) Buhara’ya geldi. Bazı müritleriyle birlikte Kasr-ı Hinduvân’dan geçerken: “Bu topraktan bir yiğidin kokusu gelmektedir. Kasr-ı...
 10. ukubat

  Sokullu Mehmed Paşa Kimdir?

  https://www.ismailaga.org.tr/sokullu-mehmed-pasa-kimdir 1505 yılında Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Boşnak veya Sırp asıllı olduğu rivayet edilir. Boyunun uzunluğu sebebiyle Osmanlı tarihlerinde “Tavîl” veya “Uzun” lakaplarıyla anılır...
 11. ukubat

  Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

  https://www.ismailaga.org.tr/kurulus-hizmetkarlari-alplerimiz Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey ve bağlı bulunduğu Kayı boyuna mensup diğer Alplerin, küçük bir beylikten, büyük bir cihan devletine doğru giden yolda, büyük hizmetleri ve fedakarlıkları mevcuttur. Onların hayatları ve...
 12. ukubat

  Diş Kirası

  https://www.ismailaga.org.tr/dis-kirasi Osmanlı Devleti’nde vükelâ ve devlet ricâlinin saray ve konaklarında her akşam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir gelenekti. Bu iftarlarda misafirlere ve özellikle fakirlere yemekten sonra diş kirası adıyla para ve çeşitli hediyeler dağıtılırdı. İftara...
 13. ukubat

  Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

  https://www.ismailaga.org.tr/osmanliya-ilk-hacli-saldirisi-sirpsindigi-savasi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla ilerlemesi, bütün Hristiyan dünyasında büyük paniğe sebep olmuştu. Özellikle Edirne ve Filibe’nin fethedilmesi sonucu, Avrupa ile İstanbul arasındaki yol kesintiye uğramıştı...
 14. ukubat

  Tayy-i Mekân Ne Demektir?

  https://www.ismailaga.org.tr/tayy-i-mekan-ne-demektir Lügavî anlamı itibarıyla bir şeyi dürmek, bir kısmını diğerine katmak gibi manalara tekabül eden “Tayy” kelimesi, zaman ve mekâna izafe edilmekle, “Zamanın veya mesafesinin dürülmesi” anlamına gelmektedir. Daha açık bir ifadeyle, bir an...
 15. ukubat

  Balkanları Nasıl Kaybettik?

  https://www.ismailaga.org.tr/balkanlari-nasil-kaybettik Osmanlı Devleti’nin zayıflayarak, Balkanlardaki Hristiyan milletler üzerinde üstünlüğünü kaybetmesi ile, birçok millet bağımsızlığını ilan etmişti. Batılı devletlerin kışkırtması ve yardımları ile kurulan bu devletler, Osmanlı devleti için...
 16. ukubat

  Affedilmeyen Günah

  https://www.ismailaga.org.tr/affedilmeyen-gunah İslâm dininde, “Kul Hakkı” meselesi muazzam bir yer tutmakta olup, çok geniş bir açıdan tahkik edilmesi gereken bir meseledir. Şüphesiz, içinde yaşadığımız dünya hayatında, karşılaştığımız her canlı ile aramızda bir hak-hukuk alışverişi vardır...
 17. ukubat

  Üç Padişahı Barıştıran Şeyh Ubeydullâh El-Ahrâr (Kuddise Sirruhû)

  https://www.ismailaga.org.tr/uc-padisahi-baristiran-seyh-ubeydullah-el-ahrar-kuddise-sirruhu Nakşîbendi Silsilesi içinde yer alıp, büyük tasarruf ve kerâmet sahibi bir zât olan, Mevlânâ Ubeydullah Ahrâr (Kuddise Sirruhû) hazretlerinin hayatında, Sultan ve hükümdarlar ile olan menkıbeleri...
 18. ukubat

  İlk Fitne: Mescid-i Dırâr

  https://www.ismailaga.org.tr/ilk-fitne-mescid-i-dirar Sözlükte “zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek” anlamına gelen dırâr kelimesi mescid kelimesiyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de “Mesciden Dırâren” şeklinde geçmekte ve âyette münafıkların yaptığı bu mescidden bahsedilmektedir. İslâm...
 19. ukubat

  Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

  https://www.ismailaga.org.tr/seriat-tarikat-marifet-ve-hakikat Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû), Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat arasındaki farkı soran bir öğrencisine; “Karşı medresede rahlelerine eğilmiş ders çalışan dört kişi var. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at sonra...
 20. ukubat

  Osmanlı-Rus Savaşı ve Kırım Yurdu

  https://www.ismailaga.org.tr/osmanli-rus-savasi-ve-kirim-yurdu Avrupa toprakları üzerinde hızla güç kazanmaya başlayan Rusya Çarlığı, 1853 yılından itibaren, Osmanlı devletini yıkmaya yönelik siyasete başladı. Osmanlı’nın yıkılması diğer Avrupa devletlerinin, özellikle İngiltere ve Fransa’nın...
Üst