Ehl-i Sünnetin Müdafaasi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Ehl-i Sünnetin Müdafaasi

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Ehl-i Sünnetin Müdafaasi/Bera´atul-Esrayyin min Akaidi´l-Muhalifin/Ebu Hamid bin Merzuk Tercüme: Hasib Seven Emekli Müftü
 
Bismillahirrahmanirrahim
Ibni Teymiyye hakkinda denilmis olan sözler ve onun dediklerine dair yazilari direk bu kitab dan alinti yaparak kisaca bazi yerlerini suanda tek almakla yetiniyorum ve gerekli gördügüm onun ehem yerlerini direk onunla alakali olanlari secip cikariyorum, bunda ki düsünce ve niyyetim vermek istemektedir, $u acidan tek bilmeyenler icin bir bilgi olsun diye.

Ibni Teymiyye hakkinda daha önce denilmekte olan sözlerde birkac misal zikir etmekle sonra kitab dan alintilar yapmis olacagim biiznillah.

Ibni Teymiyye icin deniliyor ki o Mogullara karsi kilic kusanip savasmis sonra 20 gibi bir yas da müderris de olmus ve genc gibi bir yas da fetva vermeye baslamis ve buna ilave den de ona seyhulislam da denilmis bu gibi seyler de olsa onu güne bir hakli cikarmaz ki.

Ibni Teymiyye savunulup ve övülmeye bundan daha cok hak ve layiklar ashabi kiram (r.a.) olurlar. Ibni Teymiyye bu konuda onu savunup ve övenler vede onu destekleyenler diger alimler de bundan asagi degiller savunup ve övülmeye ve de bir destek olunmaya ve bir kere alimler onunla ugrasmamislar oysa ki Ibni Teymiyye bu gibi büyük ve kiymetli kisilerle ugrasmis onlara dil uzatmis oldugu onunla ilgili olan eser de yazilmaktadir.

Ibni Teymiyye degil kim olursa olsun Islam alemindeki böyle büyük ve de kiymetli kisilere bir cephe alacak onlari tenkid edecek ve onlar hakkinda ileri geri sözler edecek ve sonra ehli sünnet alimler de bir sey demiyecek onun icin susacak bu alimler o zaman ilmiyle birer amil olmazlar idi.

Bir kere tek su sebeb Ibni Teymiyye onun tenkid edilmesi icin yeterli olur o ki ashabi kiram ve ehli sünnet ulemasini gercek den ve de yerinde gecirli makbul bir sey ile tenkid edememis, bir misal olarak kafirler hakkinda ayet-i kerimeleri müslümanlar icin de kolanmis ve bunu o ulema ya da bu suanda yazmis oldugum elimdeki kitab da geciyor.
______________________________________

TECSIM
Halbuki Ibn Teymiyye, bir keresinde Sam´daki Emiviyye camiinin minberinde, <Allah, benim su minberden indigim gibi iner>, dedi ve minberden bir basamak asagiya indi. Bu hadiseye sahit olanlardan biri seyyah (Magribi), fakih olan Ibn Batuta´dir. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.25.26)

IBN TEYMIYYE´NIN ALLAH´A CIHET ISNAD ETMESI VE $IHABUDDIN AHMED B.YAHYA El-HALEBI´NIN REDDI

Tacu´s-Subki, Hicri 733 yilinda vefat eden $ihabuddin Ahmed b.Yahya b.Cibril el-Kullabi el-Halebi´nin haltercümesinde, <Ibn Teymiyye´nin Allah´a cihet isnad etmesi meselesi hakkinda $ihabuddin´in güzel bir risalesi vardir,> demi$ ve hepsini zikretmi$tir. Risale yakla$ik olarak otuz sahifedir; alti sahifeye yakin bir mukaddimesi olup ondan bir kismini a$agiya aldim.

$unu derim ki:
Ibn Teymiyye, önce <Allahu Teala ve Resulu (s.a.v.) ile sahabe-i kiramdan Muhacir ve Ensardan (r.a.) ilk Müslüman olanlarin dedikleri gibi derim,> diye iddiada bulunmu$; sonra da, ne Allahu Teala ve Resulunun, ne de sahabe-i kiramdan ilk Müslüman olan Muhacir ve Ensarin dedikleri $eyleri demistir. Kur´an ile Peygamber´in (s.a.v.) hadisine muhalefetini ilerde beyan edecegiz. Sadik Müslüman olan Muhacir ve Ensardan bahsetmesi de korkusundandir. Yoksa kendisi iddia ettigi hususlarda, onlarin tek kelimesini bile zikretmemi$tir; ne müsbet, ne de menfi...

Kelamini arastirsan bunu anlayacaksin! Allah´im günaha girmeyeyim ama, tabirinde gecen sabik Muhacir ve Ensardan maksadi, sahabiler olmayip inancina uygun hocalari oldugu da muhtemeldir.

Bu sapik cihet davasini öne sürdükten sonra, Peygamber (sallallahu Teala aleyhi ve sellem)´i ve dini övmeye ba$lami$ ve <Gercekten Peygamber´in sahabesi vu dini herkesten daha iyi bilirler> demi$tir. Evet Peygamber (s.a.v.) hakkinda methi dogrudur ve dediginden daha da ziyadedir. Ona kar$i söylenen medhiye ve güzel menkibelerini nasil inkar edebiliriz.

Fakat Ibn Teymiyye´nin bu sözleri, Hazreti Ali b. Ebi Talib´in ba$kasinin hakkinda konu$masina kar$i, <Bu dogru bir kelimedir. Fakat ondan batil bir mana kasdedilmi$tir.> buyurdugu gibidir.Yani batil itikadini Ibn Teymiyye bununla gizliyor.

Ibn Teymiyye, bundan sonra, imamlari, bu ümmetin daglari mesabesinde olan alimleri, Allah subhanehu ve Teala´nin hakikati idrak edemediklerini itiraf ettikleri icin, onlari yermi$tir. Halbuki peygamberlerin efendisi olan Peygamberimiz (s.a.v.) <Ey Allah´im! Sen kendini sena ettigin gibi sana sena etmekten acizim.> diye buyurmu$tur. Ebu Bekir es-SIddik (r.a.) da, <Insanin, bir $eyin idrakinden aciz oldugunu bilmesi de bir idraktir,> demi$tir. Halbuki bu ayba$i halinin oglu, (Ibn Teymiyye), Allah´in hakikatini bildigi davasina cesaret edip Kadim olan Allah´in künhünü anladigini iddia etmi$tir. Bunu iddia eden kimsenin gurur ve cehaletinden daha fena bir gurur ve cehalet yoktur. Utandirilmaktan Allah´a siginiyoruz.

Daha sonra Ibn Teymiyye, Muhammed (s.a.v.)´in ümmetinin büyük cumhur alimlerinin mezhebine dil uzatarak, <Mezhebleri, filozof yavrulari ve Yunanlilar ile Yahudi tabilerinin mezhebidir.> demi$tir. Bid´atcilarin Ehl-i hakkinda $iddetli sata$malari, Kur´an-i Kerim´de; <$ahitlikeri yazacagiz ve sorumlu olacaklar.> (Zuhruf suresi, ayet: 19) buyurdugu üzere cezalandirilmayi gerektirir. Yine bundan sonra, (Ba$tan sonuna kadar Allah´in kitabi Kur´an-i Kerim) ve ba$tan sonuna kadar Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)´in hadisleri, bütün sahabi ve tabileri ile diger ümmet fertlerin kelamlari, gerek nass ve gerekse zahiren <Allahu Teala her $eyin üstünde ve her $eyin üzerinde bulundugu, Ar$ üzerinde ve gök üstünde oldugu tabirleri ile doludurlar> demi$tir. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.103.104.105)

$ihabuddin, $afii, Hanefi Ile Maliki Mezheb Saliklerinin Kavillerinden, <Insanlarin Kitabsiz, Sünnetsiz Olarak Terkedilmeleri, Onlar Icin Daha Hidayetli Bir Yol Olmasi Lazim Gelir,> Diyen Ibn Teymiyye´nin Bu Sözü Küfürdür Diyerek Onu Yenmesi:

Sonra, ey Ibn Teymiyye! Dedigin sözlerin hulasasi $u: <Gercekten $afii, Hanefi ve Malikilerin kavillerinden anla$ildigina göre, insanlar, kitabsiz, hadissiz olarak kalmi$ olsalardi, onlar icin daha hidayetli bir yol olmasi lazim gelir>, dediginden dolayi onlarin seni tekfir edip etmeyeceklerini biliyor musun? Daha sonra, Kelamcilarin dediklerinden anla$ildigina göre, Allah ve Resulu ile ümmetin selef alimleri, dinden Akaid ilminden bahsetmediler. Ta ki, mütekelliminler akaidi beyan etmi$lerdir, demi$sin. Peki, gercekten Allahu Teala ve Resulu ile bu ümmetin selef alimlerinin Akaid ilmini beyan ettiklerini sen bize ispat! Ve onlar, senin dedigin gibi, <Allah a$agi cihette degil, yukari cihettedir; O´na hissen i$aret edilmesi (i$te Allah $udur denilmesi) caizdir> demi$lerdir diye bize naklet bakalim! Öyle bir $ey, ne Allah´in kitabinda ne Resulu (s.a.v.)´nün sünnetinde, ne A$ere-i mube$$erenin (Cennetle müjdelenen on sahabenin) hayatlarinda, ne ilk Muhacir olan sahabe ile Ensar (r.a.)´in dedikleri sözlerinde bulabilirsin. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.107)

IBN TEYMIYYE´NIN MÜLHIDLERIN KAVLINE DAYANARAK MÜSLÜMAN OLAN ÜMMET HAKKINDAKI KÖTÜ SÖZLERI

Biz Ibn Teymiyye´nin, Ehl-i sünnete muhalif olarak Kur´an´in müte$abih ayetlerine verdigi bu $eklindeki yanli$ manalarina itirazda bulunduktan sonra, bu konuda kitabimizda bir fasil (kisim) tertib edecegiz in$allah. Cünkü, Ehl-i sünnet ve´l-cemaate muhalefeti ve müte$abihler hakkinda cirkin bir dil kullanmasinin sebebi, ancak Kur´an´a dil uzatan mülhidlerin söyledikleri sözlerden ilham almasidir. In$allah ilerde o mülhidlerin sapikliklarini beyan edecegiz ki, o vakit filozof ile Yahudilerin yavrulari kim oldugu iyice anla$ilacaktir.

Sonra, bu gafil kimse (Ibn Temiyye) utansaydi, bu ümmetin ulemasinin (r.a.) $erefini bilecekti. $unu da derim ki: Ibn Teymiyye´nin gayrimüslim olan filozof ve Yahudilerin yavrulari diye iddia ettigi bu ümmetin ulemasindan ba$ka, ilahiyat meselelerinde yanli$ fikirli olan filozof, Yahudi, Rum ve Iranlilarin sapik dü$üncelerini reddederken, akil ve idraktan yoksun olan bir kavmin dediklerini itimat ettiler mi? Sonra Ibn Teymiyyeciler, Allahu Teala´nin varligini ve Nubuvvet´i (Peygamberligi) inkar edenlere kar$i, Allah´in varliginin isbati ile Nubuvvet´in isbati hakkinda yanliz nakli delillerle istidlal ettiklerini biliyorlar ki, bu nakli delilleri inkarcilara bir lokma, Islamiyetle alay edene gülünc, dü$manina ve kiskancina bir sevinc noktasi oluyor. Zira mezkur taifeler nakli delili kabul etmezler. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.108)

Sonra adi gecen $ihabuddin Yahya $öyle der: Ibn Teymiyye, Allahu Teala´ya cihet isbat edilmemesi fikrinin Yahudi ve mü$rik talebelerin dedikleri sözlerden alinmi$ oldugunu iddia etmi$ ve bunu, Peygamberimiz (sallallahu teala aleyhi ve sellem)´i büyüten Yahudi soyundan Lebid b. el-Asam´a isnad etmi$tir. Ibn Teymiyye´nin kavlini reddeden mezkur $ihabuddin de demi$ ki: <Bu mesele, Yahudi talebelerin kavillerinden alinmi$ti> davasinda bulunan kimse (ey Ibn Teymiyye!), <Sen bu fikirinde acikca bir gercege muhalefet ettin. Cünkü $üphesiz Yahudiler, Mücessime (Allah´a cisim isnad eden) ve Mü$ebbihe taifesi de Allah´i yaratiklarina benzeten taifelerdir. Bunu bütün ulema ve avam tabakasinin cogu biliyorlar. Öyle ise tecsim (Allah´a cisim isnad edilmesi) ve te$bihin zidlari nasil olur da Yahudilerin kavillerinden alinabilir. Mü$riklere gelince, zaten putlara tapiyorlardi.

Halbuki, din imamlari, putlara tapanlar, Mü$ebbihe taifesinin talebeleridirler. Puta ibadet edilmesinin temeli te$bihtir (Allah´i ba$kasina benzetmektir), diye beyan ettiler. Öyle ise, Allah´a cihet isnad edilmeyecegi ideolojisi nasil onlardan gelmis olabilir! Yahudilerin bir kolu olan Sabia taifesi ise, belde ve yerleri malum ve me$hurdur. Biz E$´ari taifesi mi o kavimlardaniz, yoksa hasimlarimiz mi o beldedendirler? Ca´d b. Dirhem´in nesebi Harran´dan oldugu davasi dogrudur. Fakat, Allahu Teala, Ibn Teymiyye´yi, Allah´a cihet isbat etmesi hakkinda zikrettigi isnaddan sorumlu tutup kendisini gözetmektedir. Ke$ke Ibn Teymiyye, bu iddia ve akidesinin arkasinda <Fir´avn, Musa´nin Allah´inin gökte oldugunu zannetti> diye delil olarak zikretseydi!. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.109)
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
IBN TEYMIYYE´NIN IMAM MALIK´IN KUR`AN´DA ALLAH HAKKINDA GECEN ISTIVA´NIN MANASI MALUM KEYFIYETI ISE BIZCE MECHULDUR DEDIGI KAVLININ TEFSIRINDE BÜTÜN ISLAM ULEMASINA MUHALEFETI

Yine mezkur bilgin $ihabuddin $öyle der: Daha sonra Ibn Teymiyye, <Allahu Teala Ars´in üzerindedir> davasini kabul ettirmek icin bunu Muhacirin ve Ensardan sahabilere (r.a.) isnad ederek ulemadan naklen demi$ ki, Evzai $öyle dedi: <Biz ve tabiunun cogu, <$üphesiz Allahu Teala´nin zikri Ar$´inin üzerindedir> diye söyle$iyorduk.> Biz dahi bu nakline kar$i, kendisine deriz ki:

Sen (ey Ibn Teymiyye!) davasinin isbati icin ilk olarak Evzai ile onun tabakasindan ve ondan sonra gelen alimlerden bahsettin. Ya iddia ettigin Muhacir ve Ensar sahabiler nerede kaldilar? Kendilerinden bahsetmedin? I$te, Evzai´nin kavline muhalefet ettin; dedigi gibi demedin. $üphesiz Allahu Teala´nin Ar$´in üzerinde olmadigi, senin dediginden anla$iliyor. Cünkü, Ar$ ve göktedir sözünden maksat da yukari cihetidir. Ve Allah, Ar$ ve göktedir sözünden maksat da yukari cihetidir demektir dedin.

I$te bu mana itibariyla Evzai´nin kavline acikca muhalefet ettin. Bununla beraber, bu hususta kapali konu$up Allah´in, ne $ekilde Ar$´in ve gögün üstünde oldugu hususunda acikca bir $ey söylemedin. $ayet, <Gök, Ar$´in icinde, geni$ bir cöle atilan bir halka gibi kalmi$tir.> dersen, peki gök $imdilik nerede bulunuyor?

Sonra, bunu Evzai´den sahih olarak kimden, nereden naklettin? Haydi Evzai, bu mesele hakkinda konu$mu$ diye ondan naklettigin bütün sözlerinde sana müsamaha gösterelim. Fakat Evzai, <Hakikat olarak Allah, Ar$´in üzerindedir> dememi$tir. Sen o fazla sözleri nereden bulup naklettin?

Ibn Teymiyye, <Allah´in sifatlarina delalet eden hadisleri zahirlerine göre oldugu gibi tefsir edip kabul ediniz.> diye Malik b. Enes, Sevri, Leys ile Evzai´den nakletmi$tir. Ona sormak lazim; madem ki, bu din imamlari, sifat (müte$abih) hadisleri kabul edip onlara mana vermeyin dediklerine göre nicin emirlerine uymadin? <Allahu Teala, yukari cihettedir> diye kendisini vasiflandirdin? Halbuki, o manada hicbir hadis varid olmami$tir. $ayet davani isbat etmek icin, yeryüzü geni$liginde bir kabi, altin doldursan bile, hic bir takvali alimden bunu duymaz ve sevinemezsin. Hatta, Islam imamlarindan rivayet edilen sahih manayi terkederek aklina geleni nakledip, onlardan naklettigin $eylere imtisal etmedin...(Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.109.110)

Ibni Teymiyye, (ayette gecen) <Alla, Ar$ üzerindedir, manasini zahire göre ifade eden istivanin keyfiyeti mechul degildir.> diye Rabia ile Imam Malik´in kavillerini rivayet etti. Acaba, istiva mechuldur diyen kimdir? Ke$ke bilseydim. Hatta sen kendi dü$üncene göre, istiva kelimesine bir mana tayin edip onu mezkur her iki imama isnad etmek istemi$sin. Biz itirazsiz olarak sana bunu müsamaha etmeyecegiz.

Daha sonra, (Imam Malik´den) $öyle nakleder: Malik kendisinden bu konuyu sorana demi$ ki: (Allah´a), Ar$´in istilasina dair iman edilmesi vacibdir. Onu kurcalayip hakkinda soru sorulmasi bid´attir. Seni de ancak bir bid´atci olarak biliyorum.> diyerek adamin huzurundan cikarilmasini emretmi$ ve adam di$ari cikarilmi$tir.

I$te Ibn Teymiyye´ye $öyle bir soru sorulabilir: Imam Malik, bu konudan bahsedilmemesi icin tavsiye ettigine göre, biz mi Imam Malik´in emrine imtisal edip de avam tabakasini bu konudaki tarti$madan menettik? Yoksa bu konuyu kendisine vazife edinip, halka telkin ederek, yazi yazarak ona dalmasi icin avam takabasini te$vik eden sen mi? <Acaba Imam Malik gibi, bu meseleyi kendisinden sorani menedip huzurundan cikarmi$ mi?> kendisinden soralim. I$te o vakit, Imam Malik´den naklettigi bu hikayenin lehine degil, aleyhinde delil oldugunu anlayacaktir.(Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.110)

ALLAH´A CIHET ISNAD EDENIN ITIKADI´NIN MEN$EI
Hanbelilerden Allame Ahmed b. Yayha el-Kullabi, Ibn Teymiyye´nin görü$lerinin reddine dair yazdigi risalesinde sabit olduguna göre, Ibn Teymiyye, $üphesiz Allahu Teala´nin yukari cihette Ar$´in üzerinde olduguna, Kur´an´da gecen <Sema> (gök)´dan maksad, yukari cihet olduguna kesin karar verip cezm etmi$tir.

Yazdigi <Minhacu´s-Sunne> adli eserinde, Imam Malik, <Rahman (Allah) Ar$´in üzerinde istiva etti.> diye <Kur´an´da buyurulan istivanin manasi malumdur, keyfiyeti mechuldur. Ona iman etmek vacibdir. Onun hakkinda soru sormak bid´attir.> dedigi kavli tefsir ederken, acikca, <Allahu Teala´nin Ar$´in üzerinde oturmasi malumdur, fakat oturu$unun keyfiyeti mechuldur demektir.> demi$. Halbuki, kendisi bu mana itibariyla, yüksek Islam alimlerinden Imam Malik´in bu kavlinden maksadi, istiva kelimesinin manasi, Arab lugatinda bilinmekte olup ancak Allah (c.c.) ile ilgili oldugundan keyfiyeti bilinmemektedir, diye verdikleri tefsire yanliz Ibn Teymiyye muhaliftir. Ibn Teymiyye, <Ar$> adli eserinde, Allah´in cisim oldugunu sarahaten söylemi$tir.

Nitekim <Ke$fu´z-Zünün> adli kitabin sahibi Ibn Hayyan(Ebu Hayyan)´dan naklettigine göre, Ibn Teymiyye adi gecen eserinde demi$ ki: $üphesiz Allahu Teala, Ar$´in üzerinde oturacaktir, onda Resulullah´in dahi yaninda oturmasi icin bir yer birakmi$tir.

Ebu Hayyan, Ibn Teymiyye´nin bu dediklerini <Nehir> adli eserindeki Kur´an-i Kerim´in <O´nun (Allah´in) kürsisi (saltanati) gökleri ve yeri kaplami$tir.> mealindeki ayetinin tefsiri bahsinde zikretmi$tir. Tacu´s-Subki, <Kitabu´l-Ar$> adli eser, Ibn Teymiyye´nin en cirkin kitablarindandir> demi$tir. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.111)

E$`ARI ULEMASININ ISLAMIYET`E MUHALIF OLAN BID`ATCILARIN FIKIRLERINI REDDETMELERI
Be$inci yüzyil gelmeden önce, Mutezile, Mü$ebbihe´den az bir zümre ile Hariciyye taifesinden ba$ka Islam ümmetinin hepsi E$´ariyye ile Maturidiyye mezhebini kabul etmi$lerdir. Demek ki, Islam ümmetinin akaidi bu iki mezhebe göredir.

Ibn Teymiyye´nin tekfir ettigi taifeden maksadi özel olarak asrindaki E$´ariyye taifesidir. Zira kendisinden intikam alan onlardir. $üphesiz onlar, Bagdad´da yaptiklari kar$ilikli hitabetleri, verdikleri dersleri ve düzenledikleri toplantilariyla Ibn Teymiyye´nin selefi olan Bagdad´daki Mücessime taifesini yenmi$, Horasan ve Dogu vilayetlerinden de yaptiklari ilmi mücadele, verdikleri ders ve yazdiklari eserleriyle de onlari yenmi$lerdir.

Mücessime taifesi, Ibn Abdusselam´a $ddetle bugz ettiklerinde, E$´ariler, Eyyubiler Devleti Sultani Melik E$ref´e kar$i ayaklanip cehaletinden dolayi onu Ibn Abdusselam hakkinda besledigi yanli$ fikrinden Allah´a istigfar edip pi$man olarak dogru akideye cevirdiler.

Dima$k´ta Ibn Teymiyye bazi tutarsiz görü$lerini aciklarken, E$´ari ulemasi, onunla sözlü mücadele edip susturmu$, eserleriyle onun dü$üncesini reddetmislerdir.

Kendisinden vaki olan hareketinden dolayi Misir´a münazara ve muhakemeye davet edilmesine dair Sultan Muhammed b. Kalavun´un resmi emirleri ciktigi halde, emirlere siginarak onunla mücadele edecek Maliki kadisi Zeynuddin b. Mahluf´un yanina gelmedi. Böylece, selefi olan Hariciyye taifesinin iki alameti, kendisinde tahakkuk etmi$tir:

Birincisi:
Kafirler hakkinda nazil olan Kur´an-i Kerim ayetlerini Müslümanlara hamletmi$tir.

Ikincisi:
Putperestlerin öldürülmelerinin terki ve ehl-i imani öldürme te$ebbüsü manen onda mevcut olmasidir. $ayet beraberinde sava$acak yardimci kimseler olsaydi, Maliki, $afii ve Hanefiler ile faziletli Hanbelilerin kanlarinin dökülmesini helal sayacakti. $üphesiz, Ibn Teymiyye, selefi olan Hariciyye taifesini kendine taraftar bulamayinca, alcak kimselerden ba$kasinin yapmayacagi, sövme, ayiplama ve Müslümanlari tekfir etmeyi kendine adet etti. (Bera´atul-Es´arayyin.Sayfa.152.153)
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Bunlar bir kalint kitab dan bizzat benim tarafimdan alinan yazilar olur bu yazilarin devami suanda pc dem de 1 kitab yazisi kadar yazi var ve hepsini buraya almak istemedim sadece bunlarla bir yetindim suanda eklemis olduklarimda 1 risale kadar olur.
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
o kadar boş sözler ekliyeceğine iki ayet eklesende onun la amel etseydik
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
o kadar boş sözler ekliyeceğine iki ayet eklesende onun la amel etseydik
Bunlar bos sözler ise ne dolu ki tek ayet-i kerim´e olan bir sey mi dolu olur.

$uanda senin sözünüde bir degerlendireyim benim acimdan akla ve de mantik´a dayandirilmis ve de Ilmi bir söz de degildir.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Tipik Ali25 iste, basladi yine Ibn'i Teymiyye dusmanligina
gorev addetmis kendine
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0
istanbullulara sormak istiyorum çok güzel bir haber aldim diyanet istanbuldaki camilere talimat vermiş ezan aynen peygamber efendimiz dönemindeki gibi okunacakmiş minareden höpörlörsüz haber doğru mu sevinmekden çildiralim mi
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
bu felaket'i ebediyyecilere gore hoparlör bidatti degil mi
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
kim neyi müdafa ediyor :)
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0
Evet bidat anlata anlata netice verdi inşallah
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Tipik Ali25 iste,basladi yine Ibn'i Teymiyye dusmanligina gorev addetmis kendine
Tipik Kaptan cok sukur yüce rabbime bizim kimseye bir düsmanligmiz da yoktur.

Sen beni bos ver de o kendine bak bir benden cok farklimisin yoksa?.

Kendini dev aynasinda mi görüyorsun?.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
ben gidiyorum.
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0
tipik kaptan cok sukur yüce rabbime bizim kimseye bir düsmanligmiz da yoktur.

Sen beni bos ver de o kendine bak bir benden cok farklimisin yoksa?.

Kendini dev aynasinda mi görüyorsun?.
bidat ehline düşman olmak sevmemek dinin emridir düşman olmak şerefdir faz,lettir
 
Üst